W dniu 20 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych (nr FEWP.10.03-IZ.00-001/24) w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, a także kryteriami wyboru projektów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru. Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działanie 10.3
  2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.3
  3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.3
  4. Omówienie Umowy o dofinansowanie
  5. System LSI2021+
  6. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część obliczeniowa
  7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności – część opisowa
  8. Obowiązki informacyjno-promocyjne
  9. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej

Szkolenie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content