VIII spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

W ramach spotkania dokonano podsumowania wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w Wielkopolsce Wschodniej w 2023 roku oraz omówiono kryteria strategiczne dla dwóch typów projektów: (1) Programy rozwojowe na rzecz rozwoju lokalnego, (2) Rozwój przedsiębiorczości, które będą wspierane ze środków FST w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Ponadto przybliżono założenia badania zleconego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pn. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Wielkopolsce Wschodniej oraz przedstawiono wyniki międzynarodowego projektu pn. Interaktywne narzędzie internetowe do zarządzania dla regionów węglowych w okresie przejściowym (WINTER).

Notatka z posiedzenia

VII spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

Siódme posiedzenie grupy roboczej poświęcone było projektowi strategicznemu mającemu na celu poprawę stosunków wodnych na obszarze Wielkopolski Wschodniej, tj. Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej, który planowany jest do wsparcia z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Istotnym elementem spotkania było omówienie środowiskowych aspektów realizacji tego projektu.

Notatka z posiedzenia

VI spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

W tym posiedzeniu Podkomitetu gościnnie uczestniczyła delegacja z Doliny Jiu (regionu Hunedoara) – jednego z najbardziej znanych obszarów węglowych Rumunii, który został objęty wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Głównym przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń na temat sprawiedliwej transformacji między dwoma obszarami węglowymi, tj. Wielkopolską Wschodnią i Doliną Jiu, w tym podsumowanie pierwszego roku wdrażania FST w obu regionach.

Notatka z posiedzenia

V spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

Podczas piątego posiedzenia Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej przybliżono informacje na temat aktualnego stanu prac nad trzema projektami strategicznymi związanymi ze sprawiedliwą transformacją. Omawiano także kryteria strategiczne dla kolejnych typów projektów, które będą wspierane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Tym razem dotyczyły one edukacji przedszkolnej, wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz rozwoju OZE.

Notatka z posiedzenia

IV spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

Spotkanie poświęcone było omówieniu kryteriów strategicznych dla kolejnych typów projektów, które będą wspierane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dotyczyły one m.in. deinstytucjonalizacji usług społecznych, rozwoju e-usług publicznych, odbudowy i zwiększenia zasobów wodnych, modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Notatka z posiedzenia

III spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

W tym posiedzeniu uczestniczyli eksperci z zakresu energetyki – przedstawiciele ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu oraz Centralnej Grupy Energetycznej S.A., którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i rekomendacjami w zakresie planowanego z FST wsparcia projektów dotyczących rozwoju instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza w ramach projektów parasolowych. Poza tym omawiano kolejne kryteria strategiczne – dla 2 typów projektów: Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego (w ramach Działania FEW 10.05) oraz Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych) (w ramach Działania FEW 10.04).

Notatka z posiedzenia

II spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

Frans Timmermans – Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu – uczestniczył w posiedzeniu Podkomitetu wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem Woźniakiem, Prezesem Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Maciejem Sytkiem, przedstawicielami Zagłębia Bełchatowskiego, a także kluczowymi aktorami/interesariuszami procesu sprawiedliwej transformacji w subregionie konińskim.

Notatka z posiedzenia

I spotkanie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej.

W ramach tego spotkania przyjęto Regulamin pracy Podkomitetu oraz zatwierdzono jego ostateczny skład.

Regulamin

Skład Podkomitetu

Notatka z posiedzenia

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, przeprowadzonym pod przewodnictwem Pana Marszałka Marka Woźniaka, przyjęto wniosek w zakresie powołania Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej, którego jednym z głównych celów miałoby być wsparcie doradcze Komitetu w zakresie działań podejmowanych w związku ze sprawiedliwą transformacją Wielkopolski Wschodniej.

Uchwała nr 2/2023 powołująca Podkomitet

Skip to content