Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie realizuje projekt pn.

Wsparcie potencjału kadrowego, instytucjonalnego i organizacyjnego

ARR S.A. w Koninie w celu pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 10

Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej FEW
finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie ARR S.A. w Koninie w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), w szczególności w zakresie wdrażania procesu sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej (WW), w tym poprzez zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach FEW. Projekt realizuje cel Pomocy Technicznej FST, jakim jest wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • zaangażowanie zespołu ARR S.A. w Koninie we wdrażanie FST w ramach FEW w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników;
 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla zespołu ARR S.A. w Koninie zaangażowanego w realizację FEW;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zespołu ARR S.A. w Koninie zaangażowanego w realizację FEW, w tym w oparciu o szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ARR S.A. w Koninie w zakresie realizacji działań IP, w tym poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych spółki (zlecanie usług zewnętrznych, zakup wyposażenia itp.);
 • wykonywanie i zlecanie analiz, ekspertyz i badań na potrzeby planowania i prowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji, w szczególności dotyczącego regionu Wielkopolski Wschodniej (WW), zakup zbiorów i baz danych na potrzeby sporządzania badań i ekspertyz itp.;
 • podróże służbowe personelu zaangażowanego w projekt dotyczące m.in. udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, grupach roboczych, konferencjach, platformach węglowych, dialogach czy wizytach związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
 • współpracę z KE, stroną rządową, innymi regionami węglowymi w UE czy innymi podmiotami w zakresie prowadzonego procesu sprawiedliwej transformacji WW;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej oraz Regionalnego Forum Wielkopolski Wschodniej;
 • stworzenie i realizację procedury wyboru projektów do dofinansowania, w tym wsparcia zewnętrznego na potrzeby przygotowania naborów;
 • realizację powierzonych zadań w zakresie monitorowania i sprawozdawczości oraz udział w procesie kontroli projektów FST;
 • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dotyczące FEW, FST czy sprawiedliwej transformacji, w tym m.in. organizację szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów i przedstawicieli mediów; aktywizację beneficjentów do podejmowania dodatkowych, nieobowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych; organizację spotkań, konferencji, wizyt studyjnych w WW i innych wydarzeń, w tym o znaczeniu międzynarodowym; organizację kampanii w zakresie widoczności i komunikacji FST i sprawiedliwej transformacji, kampanie outdorowe, organizacje i udział w spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach poświęconych działalności informacyjno-promocyjnej (w tym delegacje służbowe), ale również różnego rodzaju imprezach otwartych, konferencjach, spotkaniach czy konkursach, rollupy, ścianki; współpracę z mediami, przygotowanie, druk i rozpowszechnianie materiałów i publikacji informacyjnych i promocyjnych; prowadzenie, rozwój i utrzymanie strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest w szczególności do pracowników ARR S.A., którzy realizować będą zadania w ramach pełnienia przez spółkę funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jak również do potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także różnego rodzaju interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

REZULTATY PROJEKTU

Efektem projektu będzie:

– wzmocnienie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego ARR S.A. w Koninie, pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 10 FEW, przyczyniającego się do sprawnej obsługi Programu;

przyczynienie się do sprawnego wyboru projektów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a tym samym do efektywnego wydatkowania środków dzięki odpowiednio zbudowanemu potencjałowi administracyjnemu;

– zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji FEW, FST i sprawiedliwej transformacji na obszarze Wielkopolski Wschodniej, wzmocnienia kompetencji beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, a tym samym efektywnego wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz realizacji celów Programu.

WARTOŚĆ PROJEKTU

9 750 000,00 zł

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z UE 

9 750 000,00 zł (z Pomocy Technicznej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content