13 maja 2024 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zgodnie z aktualną wersją dokumentu (9 maja 2024 r.), w przypadku Priorytetu 10. dotyczącego sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy przeprowadzone zostaną następujące nabory w trybie konkurencyjnym:

  • Rozwój przedsiębiorczości (grudzień 2024) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Programy rozwojowe na rzecz rozwoju lokalnego (wrzesień 2024) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ (10 czerwca 2024 – 16 sierpnia 2024) w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach;
  • Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw (grudzień 2024) w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach;
  • Budowa ekosystemu start-up’owego, w tym budowa i rozwój hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości czy przestrzeni coworkingowych (2 kwietnia 2024 – 19 lipca 2024) w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
  • Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym poprzez: (a) projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji, (b) rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (4 marca 2024 – 10 maja 2024) w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
  • Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych) (17 lipca 2024 – 13 września 2024) w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
  • Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym: (a) Budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym na potrzeby budowy systemu tras rowerowych, (b) Inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (2 kwietnia 2024 – 28 czerwca 2024) w ramach Działania 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny;
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego) (20 maja 2024 – 23 sierpnia 2024) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (październik 2024) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI), w tym: (a) Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez m.in. rozwój mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, ŚDS, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, COW; (b) Inwestycje w infrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym (8 kwietnia 2024 – 31 maja 2024) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki;
  • (1) Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży. (2) Infrastruktura kształcenia zawodowego
   osób dorosłych. (3) Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury
   branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (8 lipca 2024 – 6 września 2024) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki;
  • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego (w szczególności na obszarach, na których występują tereny poprzemysłowe, w tym pokopalnianie) (październik 2024) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków dostępny jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Twój partner w biznesie…

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
tel. +48 63 245 30 95
fax +48 63 242 22 29
e-mail: arr@arrkonin.org.pl

Copyright © 2023
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt strony modnemedia.pl

Skip to content