Publikacje

Koszty braku dekarbonizacji gospodarki |Polski Instytut Ekonomiczny

grudzień 2023

Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej |CWRKDiZ

2023

Strategy for vocational education and training in the context of the energy transformation of Wielkopolska Wschodnia until 2040 |CWRKDiZ

2023

Strategia kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej do roku 2040 |CWRKDiZ

2023

Diagnoza w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej |CWRKDiZ

2023

Raport | Sprawiedliwa transformacja
Wielkopolski Wschodniej w oczach przedsiębiorców –
Dr Tomasz Herudziński

październik 2023

Analiza zróżnicowania Wielkopolski Wschodniej w oparciu o kluczowe wskaźniki statystyczne

czerwiec 2023

Sprawiedliwa transformacja w regionach węglowych w Polsce – Adam Drobniak

styczeń 2023

Sprawiedliwa transformacja w regionach górniczych – Piotr Czerniejewski

październik 2022

Spółdzielcza Transformacja – CoopTechHub 

wrzesień 2022

W kierunku sprawiedliwej transformacji regionów węglowych – Wyzwania rynku pracy i perspektywy pracowników w Wielkopolsce – Bank Światowy

wrzesień 2022

Fundusze Europejskie dla Klimatu

wrzesień 2022

Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczy transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej – wyzwania i potrzeby

wrzesień 2022

Regiony UE w transformacji ku przyszłości neutralnej dla klimatu Badanie(en)

maj 2022

Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej

Kwiecień 2022

Rekultywacja gruntów pokopalnianych

Marzec 2022

Europejskie wsparcie strukturalne dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego

Marzec 2022

Energetyka społeczna  – Rescoop.eu, FoE Europe, Community Power, PZS

Marzec 2022

Przywracanie do użytku terenów pokopalnianych – wyzwania i możliwości – WWF

Marzec 2022

Prawne aspekty adaptacji do zmian klimatu z perspektywy UNFCCC i prawa krajowego – IOŚ-PIB

Marzec 2022

Adaptacja do zmian klimatu w unijnej i polskiej polityce klimatycznej oraz prawie klimatycznym – IOŚ-PIB

Marzec 2022

Raport z partycypacji społecznej w ramach procesu Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej

Luty 2022

4 mld zł w jeden miesiąc – Fundacja Instrat

Luty 2022

Zielone obligacje w Polsce – KOZK

Luty 2022

Analiza szkolnictwa zawodowego w Koninie – B. Sobotka   (Zeszyty naukowe WSKM)

Luty 2022

Atrakcyjność inwestycyjna subregionu konińskiego – M. Michalik (Zeszyty naukowe WSKM)

Luty 2022

Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej – P. Korytkowski (Zeszyty naukowe WSKM)

Luty 2022

Czy Sprawiedliwa Transformacja jest sprawiedliwa? – M. Sytek, K. Borkowicz (Zeszyty naukowe WSKM)

Luty 2022

Konieczny krok. Wpływ restrukturyzacji górnictwa na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne

Luty 2022

Brakujący element układanki. Rozważania o bezpieczeństwie energetycznym – Instrat

Styczeń 2022

Diagnoza strategiczna Wielkopolski Wschodniej

Styczeń 2022

Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym 2020

Styczeń 2022

Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku. Założenia dokumentu

Styczeń 2022

Produkt 5: Raport końcowy

Styczeń 2022

Produkt prac 4c: Raport dotyczący wyzwań, potrzeb i plan działania dla najbardziej dotkniętych terytoriów: Wielkopolska

Styczeń 2022

Ekspertyza pn. Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim

Styczeń 2022 r.

Ekspertyza pn. Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim 2021

Styczeń 2022 r.

Concept of Just Transition of Eastern Wielkopolska

 

Październik 2021 r.

Wytyczne dotyczące alokacji projektów do 3 filarów MST

 

Październik 2021 r.

Instytucje otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim

 

Wrzesień 2021 r.

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji

 

Wrzesień 2021 r.

Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji Polskich Regionów Węglowych 

 

Sierpień 2021 r.

Barometr Zawodów 2021

 

Sierpień 2021 r.

Raport dotyczący mechanizmów zarządzania

 

Sierpień 2021 r.

Raport dotyczący zaangażowania interesariuszy

 

Sierpień 2021 r.

Raport dotyczący procesu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej

 

Sierpień 2021 r.

Analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami wodnymi rzeki warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego

 

Sierpień 2021 r.

Scenariusze redukcji zatrudnienia i wsparcia pracowników w sektorze węgla brunatnego przypadek GK ZE PAK 

Lipiec 2021 r.

Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030

 

Lipiec 2021 r.

Sprawiedliwa Transformacja na rzecz ochrony zdrowia
publicznego

 

Lipiec 2021 r.

Projekt Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

 

Lipiec 2021 r.

Tereny inwestycyjne w województwie wielkopolskim 2020

 

Lipiec 2021 r.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

 

Lipiec 2021 r.

Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji

 

Maj 2021 r.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

 

Maj 2021 r.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji –
W jaki sposób można najskuteczniej wykorzystać budżet UE do wsparcia niezbędnej transformacji
z paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych

 

Maj 2021 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

  kwiecień 2021 r.

Transformacja energetyczna a miejsca pracy
Scenariusze dla Wielkopolski Wschodniej

 

kwiecień 2021 r.

Rozporządzenie w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (JTF) – Potwierdzenie ostatecznego tekstu kompromisowego w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnych przepisów projekt legislacyjny dla polityki spójności na lata 2021-2027 przyjęty 3 marca 2021 na posiedzeniu COREPER

 

Kwiecień 2021 r.

Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

 

Kwiecień 2021 r.

Wielkopolski Regionalny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
z perspektywą do roku 2050
Informacja dla lokalnych samorządów i mieszkańców Wielkopolski 

Luty 2021 r.

Sprawiedliwa Transformacja w Wielkopolsce Wschodniej  – diagnoza i wytyczne

Luty 2021 r.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej /projekt/

 

Luty 2021 r.

Analiza gospodarcza regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej

Luty 2021 r.

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej z perspektywy młodzieży 

Październik 2020 r.

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

 

Październik 2020

Raport podsumowujący konsultacje społeczne
w ramach prac nad planem sprawiedliwej
transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej

Październik 2020

Prezentacja Prezesa Macieja Sytka dot. Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Październik 2020

Zielone kierunki strategii ZE PAK

Październik 2020

Program wodny Wielkopolski Wschodniej 
Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” „Akcja Konin”

Wrzesień 2020 r.

EUROPEJSKI TRÓJKĄT WĘGLA BRUNATNEGO. Scenariusze bezpiecznej, opłacalnej i zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. Forum energii

czerwiec 2020

PROPOZYCJE REKOMENDACJI DLA OBSZARU SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA. Ministerstwo Klimatu

maj 2020

Restrukturyzacja wód, podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

kwiecień 2020

ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Styczeń 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

Styczeń 2020 r.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

styczeń 2020

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje, raport PZS

styczeń 2020

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej – studium przypadku, raport PZS

styczeń 2020

Transformacja regionu węglowego Górna Nitra
Plan działania

28 czerwca 2019

Transformacja węglowa w subregionie konińskim

raport IBS

grudzień 2018

Platforma Węglowa jako mechanizm wspierania sprawiedliwej transformacji.

 Podstawowe informacje, PZS

styczeń 2020

Skip to content