Nabory w trybie konkurencyjnym

Wnioski na nabór FEWP.10.03-IZ.00-001/24 na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych można składać w terminie: 5 luty 2024 – 29 marca 2024.

5 lutego br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do tych usług, polegające na:

 • tworzeniu systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
 • cyfryzacji zasobów publicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich,
 • wsparciu rozwoju i poprawie jakości i dostępności danych przestrzennych.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych.

Aktualnie trwa nabór.

Wnioski na nabór FEWP.10.06-IZ.00-002/24 na wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej można składać w terminie: 29 stycznia 2024 – 29 marca 2024.

29 stycznia br. ruszył nabór wniosków na wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Uczelnie,
 4. Jednostki naukowe,
 5. Organizacje badawcze,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe,
 8. Klastry,
 9. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 10. Duże przedsiębiorstwa,
 11. MŚP,
 12. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 13. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 14. Partnerstwa Publiczno-Prywatne.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z Dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej w tym:
  • budowa i rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych,
  • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.
 2. Elementami uzupełniającymi w projekcie mogą być:
  • ograniczanie niestabilności w produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, to jest instalacje/układy hybrydowe zgodne z zapisami ustawy o OZE.Instalacje hybrydowe powinny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
  • elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystywania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dotyczących w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
  • działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Finansowanie:

 1. Wsparcie na część inwestycyjną projektu udzielane będzie w ramach pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.
 2. Pomoc na dokumentację techniczną/projektową oraz działania edukacyjne/ informacyjno-promocyjne będące elementem uzupełniającym projektu udzielana będzie w ramach pomocy de minimis. Poziom wsparcia wyżej wymienionych kosztów powinien być dostosowany do wysokości wsparcia dotyczącej jej części inwestycyjnej projektu.
 3. Dla projektów objętych schematem pomocy publicznej intensywność pomocy nie może przekraczać:
  • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do Dyrektywy (UE) 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii;
  • 30% kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji.

Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

Aktualnie trwa nabór.

Wnioski na nabór FEWP.10.06-IZ.00-001/24 dla projektów na wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej można składać w terminie: 29 stycznia 2024 – 29 marca 2024

29 stycznia br. ruszył nabór wniosków na wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Partnerstwa publiczno-prywatne.

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Typ projektu objęty wsparciem:

 • W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej) – wspierane będą inwestycje związane z generowaniem energii (wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE) w systemie prosumenckim, poprzez rozwój mikroinstalacji.
 • Możliwe jest uwzględnienie przez JST w ramach projektu parasolowego uzupełniająco również rozwoju OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej (do 30% kosztów kwalifikowalnych w projekcie).
 • Elementem uzupełniającym w projekcie mogą być działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Przewiduje się realizację projektów w następującym wariancie wsparcia:

a) bez pomocy publicznej:

 • w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby bytowe ich mieszkańców to jest odbiorców końcowych
 • w zakresie uzupełniających działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych zwiększających wiedzę mieszkańców i/lub działań w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców,

b) objęte pomocą de minimis – w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach użyteczności publicznej, których właścicielami są JST.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

Aktualnie trwa nabór.

Wnioski na nabór FEWP.10.01-IZ.00-001/24 dla projektów na wsparcie edukacji przedszkolnej będzie można składać w terminie: 26 stycznia 2024 – 08 marca 2024.

26 stycznia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

a. administracja publiczna

b. instytucje nauki i edukacji

c. organizacje społeczne i związki wyznaniowe

d. partnerzy społeczni

e. przedsiębiorstwa

f. przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru można realizować projekty obejmujące wsparcie edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach, które w największym stopniu dotknięte zostaną transformacją energetyczną, w tym:

 • wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku
  z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
 • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez m.in. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadr niezbędnych do pracy z dziećmi,
 • zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń integracji sensorycznej).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 90% wydatków kwalifikowalnych.

Aktualnie trwa nabór.

Wnioski na nabór FEWP.10.01-IZ.00-006/23 dla projektów na inwestycje w zakresie kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego można było składać w terminie: 15 grudnia 2023 – 12 stycznia 2024.

15 grudnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

 1. administracja publiczna
 2. instytucje nauki i edukacji
 3. organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 4. przedsiębiorstwa
 5. służby publiczne.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte projekty wspierające transformację gospodarki poprzez kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwe do realizacji:

– w ramach wsparcia kształcenia zawodowego, poprzez:

 • podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży czy dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w laboratoriach,
 • wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym TIK,
 • wsparcie kompetencji cyfrowych, w tym cyfryzacji danej placówki, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym np. szkolenia/zajęcia przyczyniające się do zwiększenia wiedzy na temat Europejskiego Zielonego Ładu,
 • wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w tym poprzez staże, praktyki, szkolenia branżowe,
 • wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • wsparcie w postaci działań integracyjnych w szkołach, w których są uczniowie z doświadczeniem migracji, skierowane dla wszystkich uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe, poznawanie kultur, integracyjne wyjazdy edukacyjne,
 • rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania ww. centrów, we współpracy z pracodawcami,

– w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez:

 • poradnictwo edukacyjne i doradztwo zawodowe realizowane w szkołach, preorientację zawodową i funkcjonowanie na rynku pracy.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 90% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski na nabór FEWP.10.07-IZ.00-001/23 dla projektów na inwestycje w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego można było składać w terminie: 30 października 2023 – 19 stycznia 2024.

30 października ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

 1. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. kościoły i związki wyznaniowe,
 4. organizacje pozarządowe,
 5. ośrodki kształcenia dorosłych,
 6. szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte inwestycje typu:

 1. infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
 2. infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
 3. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa,
  remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 85% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

Wnioski na nabór FEWP.10.6-IZ.00-001/23 dla projektów na inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego można było składać w terminie: 7 sierpnia 2023 – 31 października 2023.

7 sierpnia ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się administracja publiczna, partnerstwa, instytucje nauki i edukacji.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego w zakresie m.in.:

a) ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych,

b) przebudowy/modernizacji systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),

c) instalacji/przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacji/przebudowy systemów chłodzących,

e) instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),

f) wymiany oświetlenia na energooszczędne,

g) zastosowania inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,

h) modernizacji instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

i) przeprowadzenia audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

Wnioski na następujące nabory można było składać w terminie: 1 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2023:

 • FEWP.10.02-IZ.00-001/23 – Nabór dla projektów realizowanych przez MŚP o wartości do 200 000 EUR (w ramach pomocy de minimis),
 • FEWP.10.02-IZ.00-002/23 – Nabór dla projektów realizowanych przez MŚP w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

1 czerwca 2023r. ruszyły dwa nabory Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W ich ramach podmioty sektora MŚP realizujące projekty na obszarze miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą uzyskać wsparcie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

– wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub  marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

– wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

– promocję zagraniczną jako element projektu;

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

– zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

– zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorcy uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów w ramach dwóch ścieżek wsparcia:

 1. ŚCIEŻKA 1 (dot. naboru FEWP.10.02-IZ.00-001/23) – pomoc de minimis (bez możliwości wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 70% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością projektu 200 tys. euro,
 2. ŚCIEŻKA 2 (dot. naboru FEWP.10.02-IZ.00-002/23) – regionalna pomoc inwestycyjna (z możliwością wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 45% (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 35% (dla średnich przedsiębiorstw) wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością dofinansowania 8 mln zł.

Nabory w trybie niekonkurencyjnym

Działanie 10.05 - Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim

Nabór nr FEWP.10.05-IZ.00-001/23 dla typu projektów Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (1), budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej (2), budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego (3), rozwój systemów zarządzania i organizacji ruchu ITS (4), rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego (5) w ramach Działania 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny.

Nabór dedykowany dla Miasta Konin wraz z partnerami.

Dotyczy projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

Nabór trwał w terminie 27.12.2023 – 29.02.2024r. – Na prośbę Wnioskodawcy nabór został unieważniony

Działanie 10.01 - Rozwój szkolnictwa wyższego

Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23 dla typu projektów Rozwój szkolnictwa wyższego w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Nabór dedykowany dla Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Dotyczy projektu „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.

Nabór trwał w terminie 24.11.2023 – 15.12.2023r.

Działanie 10.01 - Integracja i aktywizacja społeczna

Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23 dla typu projektów Integracja i aktywizacja społeczna w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Nabór dedykowany dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dotyczy projektu „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”.

Nabór trwał w terminie 16.10.2023 – 30.10.2023r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7944/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w ramach przeprowadzonego naboru projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu uzyska wsparcie na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 16 999 400,00 zł.

Działanie 10.01 - Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji

Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23 dla typu projektów Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Nabór dedykowany dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z partnerami.

Dotyczy projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy”.

Nabór trwał w terminie 12.05.2023 – 30.09.2023r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7494/ /2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w ramach przeprowadzonego naboru projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu uzyska wsparcie na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 257 142 857,13 zł.

Skip to content