Nabory w trybie konkurencyjnym

Wnioski na nabór FEWP.10.6-IZ.00-001/23 dla projektów na inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego można składać w terminie: 7 sierpnia 2023 – 31 października 2023.

7 sierpnia ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się administracja publiczna, partnerstwa, instytucje nauki i edukacji.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego w zakresie m.in.:

a) ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych,

b) przebudowy/modernizacji systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),

c) instalacji/przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacji/przebudowy systemów chłodzących,

e) instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),

f) wymiany oświetlenia na energooszczędne,

g) zastosowania inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,

h) modernizacji instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

i) przeprowadzenia audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

Aktualnie trwa nabór.

Wnioski na następujące nabory można było składać w terminie: 1 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2023:

  • FEWP.10.02-IZ.00-001/23 – Nabór dla projektów realizowanych przez MŚP o wartości do 200 000 EUR (w ramach pomocy de minimis),
  • FEWP.10.02-IZ.00-002/23 – Nabór dla projektów realizowanych przez MŚP w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

1 czerwca 2023r. ruszyły dwa nabory Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W ich ramach podmioty sektora MŚP realizujące projekty na obszarze miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą uzyskać wsparcie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

– wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub  marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

– wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

– promocję zagraniczną jako element projektu;

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

– zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

– zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorcy uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów w ramach dwóch ścieżek wsparcia:

  1. ŚCIEŻKA 1 (dot. naboru FEWP.10.02-IZ.00-001/23) – pomoc de minimis (bez możliwości wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 70% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością projektu 200 tys. euro,
  2. ŚCIEŻKA 2 (dot. naboru FEWP.10.02-IZ.00-002/23) – regionalna pomoc inwestycyjna (z możliwością wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 45% (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 35% (dla średnich przedsiębiorstw) wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością dofinansowania 8 mln zł.

Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

Nabory w trybie niekonkurencyjnym

Działanie 10.01 - Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji

Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23 dla typu projektów Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Nabór dedykowany dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z partnerami.

Dotyczy projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy”.

Nabór trwa w terminie 12.05.2023 – 30.09.2023r.

Skip to content