Nabory w trybie konkurencyjnym

Wnioski na nabór FEWP.10.04-IZ.00-002/24 na wsparcie rozwoju terenów poprzez nadanie im nowych funkcji można składać w terminie: 17 lipca 2024 – 13 września 2024.

17 lipca br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  3. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. kościoły i związki wyznaniowe,
  6. MŚP,
  7. duże przedsiębiorstwa,
  8. niepubliczne instytucje kultury,
  9. niepubliczne instytucje sportu,
  10. niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej.

Typy projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie rozwoju terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych), w tym poprzez:

  1. rekultywację, remediację (w tym dekontaminację) terenów zdegradowanych i zdewastowanych związanych z terenami poprzemysłowymi, m.in. w zakresie przekształcenia ich funkcjonalności na cele środowiskowe,
  2. działania inwestycyjne mające na celu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (w tym obiektów), w celu nadania im nowych funkcji: środowiskowych (m.in. renaturyzacja czy zalesianie), społecznych (m.in. rekreacyjno-wypoczynkowe, kulturowe, turystyczne, edukacyjne, opiekuńcze) czy gospodarczych (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze), w tym m.in. budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, modernizacja lub adaptacja obiektów. Wsparcie uzyskają również działania związane z rozwojem tzw. zielonej infrastruktury, jako jedna z form nadawania obszarom nowych funkcji środowiskowych, społecznych lub gospodarczych,
  3. budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do i na obszarach z nadanymi nowymi funkcjami w wymiarze niezbędnym do realizacji inwestycji przy zastosowaniu limitu mniejszości dla tego rodzaju wydatków w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  4. działania zwiększające wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego (wyłącznie jako element projektów wskazanych w pkt. 1-3 powyżej).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowanych na poziomie 500 000 PLN.

Przewiduje się realizację projektów w następujących wariantach:

 1. bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/ Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa.Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych. na kwotę wsparcia składają się środki z:
 • FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
 • Budżetu Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych.

W projektach nieobjętych wsparciem w ramach pomocy publicznej, w przypadku gdy na infrastrukturze będącej przedmiotem projektu prowadzona jest działalność gospodarcza, dopuszcza się wykorzystanie do 20% przedmiotowej infrastruktury w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z częścią II punkt G.1 Regulaminu.

 1. objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może występować, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w zależności od przeznaczenia i charakteru zagospodarowania terenów objętych projektem (zgodnie z typami projektów wskazanymi w części II.B Regulaminu). Wsparcie w ramach pomocy publicznej może zostać udzielone:
 1. na podstawie Rozporządzenia na infrastrukturę lokalną – projekty przyczyniające się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej, umożliwiające stworzenie środowiska sprzyjającego inwestycjom prywatnym i wzrostowi gospodarczemu, przyczyniając się tym samym do realizacji celów leżących we wspólnym interesie. Pomoc nie może być udzielona na wsparcie infrastruktury dedykowanej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych. na kwotę wsparcia składają się środki z:

 • FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
 • Budżetu Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex-ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium wykonalności.

W przypadku zmiany stopy dyskontowej kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zostaną ponownie przeliczone na moment podpisania umowy. W przypadku, gdy kwota pomocy oraz poziom dofinansowania ulega obniżeniu, umowa jest zawierana na niższą kwotę.

 1. Rozporządzenia w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc dedykowana konkretnym podmiotom z przeznaczeniem na zwiększenie ich konkurencyjności i podniesienie wartości ich infrastruktury, związana z realizacją inwestycji początkowej. Przedsięwzięcie nie może prowadzić wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średnich przedsiębiorstw 35% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wsparciem nie będą objęte duże przedsiębiorstwa.

Na kwotę wsparcia składają się środki z FST.

 1. w przypadku projektów, w których występuje zakup i montaż instalacji OZE oraz magazynów energii:
 1. nieobjętych pomocą publiczną, w ramach których poniesione zostaną koszty związane z instalacjami służącymi do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej (w tym również w ramach kogeneracji), wsparcie w zakresie tych wydatków będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.
 2. objętych pomocą publiczną, w ramach których poniesione zostaną koszty związane z instalacjami służącymi do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, wsparcie w zakresie tych wydatków będzie udzielane w ramach pomocy de minimis lub Rozporządzenia OZE.

Dla wydatków wspartych w ramach pomocy de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. na kwotę wsparcia składają się środki z:

 • FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
 • Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych.

Dla wydatków wspartych w ramach Rozporządzenia OZE, poziom pomocy nie może przekraczać:

 1. 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do Dyrektywy (UE) 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii;
 2. 30% kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji (np. magazynów energii).

    Aktualnie trwa nabór.

    Wnioski na nabór FEWP.10.07-IZ.00-002/24 na wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego można składać w terminie: 8 lipca 2024 – 6 września 2024.

    8 lipca br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierająca transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

    1. jednostki samorządu terytorialnego,
    2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
    3. organizacje pozarządowe,
    4. ośrodki kształcenia dorosłych,
    5. szkoły i inne placówki systemu oświaty,
    6. kościoły i związki wyznaniowe.

    Typy projektu objęty wsparciem:

    W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

    1. infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
    2. infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
    3. infrastruktura branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

    Typy projektów można łączyć w celu realizacji kompleksowych przedsięwzięć.

    W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów do 70% wydatków kwalifikowalnychz minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

       Aktualnie trwa nabór.

       Wnioski na nabór FEWP.10.02-IZ.00-001/24 na podniesienie efektywności energetycznej oraz wdrożenie modelu GOZ w MŚP można składać w terminie: 10 czerwca 2024 – 16 sierpnia 2024.

       10 czerwca br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

       Typ projektu objęty wsparciem:

       W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na podniesieniu efektywności energetycznej oraz wdrożeniu modelu GOZ w MŚP:

       1. TYP I – modyfikacja procesów technologicznych polegająca na: przebudowie linii produkcyjnych, zastosowaniu energooszczędnych technologii produkcji, technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego, a także inwestycje w systemy zarządzania energią, w celu zwiększenie efektywności energetycznej,
       2. TYP II – kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa, w tym budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe,
       3. TYP III – działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez wdrażanie, modyfikacje procesów technologicznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów i/lub ich ponowne wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

       Uzupełniającymi elementami projektu w odpowiednich limitach mogą być:

       • instalacje wytwarzania OZE,
       • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej,
       • usługi doradcze,
       • tworzenie i rozwój punktów napraw.

       W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów do 70% wydatków kwalifikowalnychz minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 000 zł.

       W ramach naboru przewiduje się uproszczone metody rozliczenia wydatków w oparciu o obligatoryjne zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości 2,5% na koszty pośrednie

         Aktualnie trwa nabór.

         Wnioski na nabór FEWP.10.06-IZ.00-003/24 na wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego można składać w terminie: 20 maja 2024 – 23 sierpnia 2024.

         20 maja br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

         Typ projektu objęty wsparciem:

         W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) między innymi w:

         1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych,
         2. przebudowę/modernizację systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),
         3. instalację/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
         4. instalację/przebudowę systemów chłodzących,
         5. instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),
         6. wymianę oświetlenia na energooszczędne,
         7. zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,
         8. modernizację instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
         9. przeprowadzenie audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

         Finansowanie:

         Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000,00 PLN.

         Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych.

         Projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

         Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 wynosi 22 857 142,86 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), w tym:

         – FST 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

         – budżet państwa 2 857 142,86 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy).

         Wskazana kwota może ulec zmianie.

           Aktualnie trwa nabór.

           Wnioski na nabór FEWP.10.07-IZ.00-001/24 na wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej można składać w terminie: 8 kwietnia 2024 – 31 maja 2024.

           8 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

           – służby publiczne,

           – administracja publiczna,

           – organizacje społeczne i związki wyznaniowe

            realizujące projekty na terenie Wielkopolski Wschodniej (t.j.: miasto Konin, powiat koniński, kolski, słupecki i turecki).

            Typ projektu objęty wsparciem:

            W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI), w tym polegające na:

            1. inwestycjach w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez między innymi rozwój mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, centrów opieki wytchnieniowej,

            2. inwestycjach w infrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym.

            Finansowanie:

            Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

            1. dla wydatków nieobjętych pomocą publiczną i wydatków objętych pomocą de minimis – do 85% wydatków kwalifikowalnych,

            2. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE – do 65% wydatków kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

              Aktualnie trwa nabór.

              Wnioski na nabór FEWP.10.05-IZ.00-002/24 na wsparcie rozwoju infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego można składać w terminie: 2 kwietnia 2024 – 28 czerwca 2024.

              2 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

              1. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
              2. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
              3. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
              4. Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
              5. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
              6. Zarządcy dróg publicznych

              z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia rozwoju infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym:

              • budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym na potrzeby budowy systemu tras rowerowych,
              • inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, oświetlenie (jako element projektu)).

              Uzupełniającymi elementami w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą być:

              • działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności energetycznej czy wykorzystania energii z odnawialnych źródeł,
              • działania informacyjne i promocyjne kształtujące świadomość ekologiczną dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego, a także sprawiedliwej transformacji (działania nieobligatoryjne).

              Finansowanie:

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych.

              Dla zadań obejmujących instalacje OZE wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem OZE lub w ramach pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku działań w zakresie wykorzystywania OZE wynosi:

              • w ramach pomocy de minimis maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis, lub
              • w ramach pomocy publicznej maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem OZE. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

              Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

              Aktualnie trwa nabór.

              Wnioski na nabór FEWP.10.03-IZ.00-002/24 na wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu można składać w terminie:  2 kwietnia 2024 – 19 lipca 2024.

              2 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu (IOB) realizujące projekty na terenie Wielkopolski Wschodniej (t.j.: miasto Konin, powiat koniński, kolski, słupecki i turecki).

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz tworzenia i rozwoju ekosystemu start-up’owego, między innymi w postaci hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, biur typu „co-working space” czy biur „wirtualnych”, w tym:

              1. budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury pod wyżej wymienioną działalność gospodarczą, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
              2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

              Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

              1. współpraca zagraniczna IOB na potrzeby realizowanego projektu,
              2. rozwój niezbędnych kompetencji kadr (pracowników i kadry zarządzającej) podmiotów ekosystemu start-up’owego,
              3. opracowanie standardów nowych lub ulepszonych usług obejmujące testowanie usług dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju.

              Finansowanie:

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów:

              1. dla wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną i pomocą de minimis w wysokości maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych,
              2. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE w wysokości maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

              Aktualnie trwa nabór.

              Wnioski na nabór FEWP.10.01-IZ.00-002/24 na wsparcie usług społecznych (deinstytucjonalizacji) będzie można składać w terminie: 22 marca 2024 – 19 kwietnia 2024.

              8 marca br. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

              – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
              – instytucje rynku pracy;
              – państwowe jednostki budżetowe;
              – podmioty ekonomii społecznej;
              – organizacje pozarządowe;
              – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą;
              – podmioty wykonujące działalność leczniczą;
              – uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia,

              z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem zostaną objęte:

              a) projekty poprawiające dostęp do lepszej jakości usług społecznych, w tym:
              – zwiększanie oferty usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności,
              – szkolenia z zakresu zakładania miejsc opieki i świadczenia usług społecznych oraz wsparcie kadry i opiekunów faktycznych (nieformalnych), zwiększenie zasobów ludzkich do świadczenia usług oraz działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności zawodów opieki długoterminowej,
              – programy wczesnego usamodzielniania mieszkańców placówek, m.in. treningi i warsztaty samodzielności prowadzone w placówkach, przygotowywanie programów usamodzielniania, zapewniania wsparcia
              asystentów/opiekunów usamodzielniania,
              – rozwój dostępu do wysokiej jakości usług specjalistycznych dla osób doświadczających różnego rodzaju problemów (np. utraty pracy) oraz ich otoczenia;
              b) projekty z zakresu rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego,
              c) rozwój Centrów Usług Społecznych.

              Maksymalny poziom wsparcia wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych.

              Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi przekraczać:  200 000 EUR (tj. 859 300 PLN wg. opublikowanego kursu).

              Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

              Wnioski na nabór FEWP.10.04-IZ.00-001/24 na wsparcie odbudowy oraz zwiększania zasobów wodnych można składać w terminie: 4 marca 2024 – 10 maja 2024.

              4 marca br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

              1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
              2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
              3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
              4. Kościoły i związki wyznaniowe,
              5. Niepubliczne instytucje kultury i sportu,
              6. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
              7. Organizacje pozarządowe

               z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia odbudowy oraz zwiększania zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych) poprzez między innymi:

              1. projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji;
              2. rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (jeśli rozbudowa wynika z planów adaptacji miast do zmiany klimatu, tam gdzie one są wymagane, lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym, przy czym muszą być one powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę). 

              Uzupełniające elementy w limicie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą stanowić:

              1. działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
              2. działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego,
              3. infrastruktura towarzysząca niezwiązana bezpośrednio z celem działania 10.04 niezbędna do prawidłowej realizacji projektu (np. mała architektura).

              Finansowanie:

              W ramach wsparcia przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:

              1. bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa.
               Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych. Na kwotę wsparcia składają się środki z:

               i. FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
               ii. Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych.  

              2. objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną.
               Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

              Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  500 000 PLN.

              Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

              Wnioski na nabór FEWP.10.03-IZ.00-001/24 na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych można składać w terminie: 5 luty 2024 – 29 marca 2024.

              5 lutego br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do tych usług, polegające na:

              • tworzeniu systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
              • cyfryzacji zasobów publicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich,
              • wsparciu rozwoju i poprawie jakości i dostępności danych przestrzennych.

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych.

              Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

              Wnioski na nabór FEWP.10.06-IZ.00-002/24 na wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej można składać w terminie: 29 stycznia 2024 – 29 marca 2024.

              29 stycznia br. ruszył nabór wniosków na wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

              W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

              1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
              2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
              3. Uczelnie,
              4. Jednostki naukowe,
              5. Organizacje badawcze,
              6. Organizacje pozarządowe,
              7. Kościoły i związki wyznaniowe,
              8. Klastry,
              9. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
              10. Duże przedsiębiorstwa,
              11. MŚP,
              12. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
              13. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
              14. Partnerstwa Publiczno-Prywatne.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

              1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z Dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej w tym:
               • budowa i rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych,
               • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.
              2. Elementami uzupełniającymi w projekcie mogą być:
               • ograniczanie niestabilności w produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, to jest instalacje/układy hybrydowe zgodne z zapisami ustawy o OZE.Instalacje hybrydowe powinny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
               • elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystywania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dotyczących w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
               • działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

              Finansowanie:

              1. Wsparcie na część inwestycyjną projektu udzielane będzie w ramach pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.
              2. Pomoc na dokumentację techniczną/projektową oraz działania edukacyjne/ informacyjno-promocyjne będące elementem uzupełniającym projektu udzielana będzie w ramach pomocy de minimis. Poziom wsparcia wyżej wymienionych kosztów powinien być dostosowany do wysokości wsparcia dotyczącej jej części inwestycyjnej projektu.
              3. Dla projektów objętych schematem pomocy publicznej intensywność pomocy nie może przekraczać:
               • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do Dyrektywy (UE) 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii;
               • 30% kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji.

              Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

              Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

              Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

              Wnioski na nabór FEWP.10.06-IZ.00-001/24 dla projektów na wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej można składać w terminie: 29 stycznia 2024 – 30 kwietnia 2024

              29 stycznia br. ruszył nabór wniosków na wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

              O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

              • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
              • Partnerstwa publiczno-prywatne.

              Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

              Typ projektu objęty wsparciem:

              • W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej) – wspierane będą inwestycje związane z generowaniem energii (wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE) w systemie prosumenckim, poprzez rozwój mikroinstalacji.
              • Możliwe jest uwzględnienie przez JST w ramach projektu parasolowego uzupełniająco również rozwoju OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej (do 30% kosztów kwalifikowalnych w projekcie).
              • Elementem uzupełniającym w projekcie mogą być działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

              Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

              Przewiduje się realizację projektów w następującym wariancie wsparcia:

              a) bez pomocy publicznej:

              • w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby bytowe ich mieszkańców to jest odbiorców końcowych
              • w zakresie uzupełniających działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych zwiększających wiedzę mieszkańców i/lub działań w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców,

              b) objęte pomocą de minimis – w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach użyteczności publicznej, których właścicielami są JST.

              Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

              Aktualnie trwa ocena formalna wniosków.

              Wnioski na nabór FEWP.10.01-IZ.00-001/24 dla projektów na wsparcie edukacji przedszkolnej będzie można składać w terminie: 26 stycznia 2024 – 08 marca 2024.

              26 stycznia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

              a. administracja publiczna

              b. instytucje nauki i edukacji

              c. organizacje społeczne i związki wyznaniowe

              d. partnerzy społeczni

              e. przedsiębiorstwa

              f. przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru można realizować projekty obejmujące wsparcie edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach, które w największym stopniu dotknięte zostaną transformacją energetyczną, w tym:

              • wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
              • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku
               z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
              • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez m.in. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych,
              • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadr niezbędnych do pracy z dziećmi,
              • zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń integracji sensorycznej).

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 90% wydatków kwalifikowalnych.

              Wnioski na nabór FEWP.10.01-IZ.00-006/23 dla projektów na inwestycje w zakresie kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego można było składać w terminie: 15 grudnia 2023 – 12 stycznia 2024.

              15 grudnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

              1. administracja publiczna
              2. instytucje nauki i edukacji
              3. organizacje społeczne i związki wyznaniowe
              4. przedsiębiorstwa
              5. służby publiczne.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte projekty wspierające transformację gospodarki poprzez kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

              Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwe do realizacji:

              – w ramach wsparcia kształcenia zawodowego, poprzez:

              • podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży czy dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w laboratoriach,
              • wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym TIK,
              • wsparcie kompetencji cyfrowych, w tym cyfryzacji danej placówki, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym np. szkolenia/zajęcia przyczyniające się do zwiększenia wiedzy na temat Europejskiego Zielonego Ładu,
              • wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,
              • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
              • podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w tym poprzez staże, praktyki, szkolenia branżowe,
              • wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
              • wsparcie w postaci działań integracyjnych w szkołach, w których są uczniowie z doświadczeniem migracji, skierowane dla wszystkich uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe, poznawanie kultur, integracyjne wyjazdy edukacyjne,
              • rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania ww. centrów, we współpracy z pracodawcami,

              – w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez:

              • poradnictwo edukacyjne i doradztwo zawodowe realizowane w szkołach, preorientację zawodową i funkcjonowanie na rynku pracy.

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 90% wydatków kwalifikowalnych.

              Wnioski na nabór FEWP.10.07-IZ.00-001/23 dla projektów na inwestycje w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego można było składać w terminie: 30 października 2023 – 19 stycznia 2024.

              30 października ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

              1. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
              2. jednostki samorządu terytorialnego,
              3. kościoły i związki wyznaniowe,
              4. organizacje pozarządowe,
              5. ośrodki kształcenia dorosłych,
              6. szkoły i inne placówki systemu oświaty.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte inwestycje typu:

              1. infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
              2. infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
              3. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa,
               remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 85% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

              Wnioski na nabór FEWP.10.6-IZ.00-001/23 dla projektów na inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego można było składać w terminie: 7 sierpnia 2023 – 31 października 2023.

              7 sierpnia ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się administracja publiczna, partnerstwa, instytucje nauki i edukacji.

              Typ projektu objęty wsparciem:

              W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego w zakresie m.in.:

              a) ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych,

              b) przebudowy/modernizacji systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),

              c) instalacji/przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

              d) instalacji/przebudowy systemów chłodzących,

              e) instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),

              f) wymiany oświetlenia na energooszczędne,

              g) zastosowania inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,

              h) modernizacji instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

              i) przeprowadzenia audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

              W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

              Wnioski na następujące nabory można było składać w terminie: 1 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2023:

              • FEWP.10.02-IZ.00-001/23 – Nabór dla projektów realizowanych przez MŚP o wartości do 200 000 EUR (w ramach pomocy de minimis),
              • FEWP.10.02-IZ.00-002/23 – Nabór dla projektów realizowanych przez MŚP w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

              1 czerwca 2023r. ruszyły dwa nabory Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W ich ramach podmioty sektora MŚP realizujące projekty na obszarze miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą uzyskać wsparcie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

              a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

              – wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub  marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

              – wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

              – promocję zagraniczną jako element projektu;

              b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

              – zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

              – zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

              c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

              d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

              Przedsiębiorcy uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów w ramach dwóch ścieżek wsparcia:

              1. ŚCIEŻKA 1 (dot. naboru FEWP.10.02-IZ.00-001/23) – pomoc de minimis (bez możliwości wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 70% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością projektu 200 tys. euro,
              2. ŚCIEŻKA 2 (dot. naboru FEWP.10.02-IZ.00-002/23) – regionalna pomoc inwestycyjna (z możliwością wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 45% (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 35% (dla średnich przedsiębiorstw) wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością dofinansowania 8 mln zł.

              Nabory w trybie niekonkurencyjnym

              Działanie 10.05 - Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim

              Nabór nr FEWP.10.05-IZ.00-001/23 dla typu projektów Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (1), budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej (2), budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego (3), rozwój systemów zarządzania i organizacji ruchu ITS (4), rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego (5) w ramach Działania 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny.

              Nabór dedykowany dla Miasta Konin wraz z partnerami.

              Dotyczy projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

              Nabór trwa w terminie 25.03.2024 r. – 30.04.2024 r.

              Działanie 10.01 - Rozwój szkolnictwa wyższego

              Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23 dla typu projektów Rozwój szkolnictwa wyższego w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

              Nabór dedykowany dla Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

              Dotyczy projektu „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej”.

              Nabór trwał w terminie 24.11.2023 – 15.12.2023r.

              Zgodnie z Uchwałą Nr 8101/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 r. w ramach przeprowadzonego naboru projekt Akademii Nauk Stosowanych w Koninie uzyska wsparcie na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 11 033 100,00 zł.

              Działanie 10.01 - Integracja i aktywizacja społeczna

              Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23 dla typu projektów Integracja i aktywizacja społeczna w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

              Nabór dedykowany dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

              Dotyczy projektu „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”.

              Nabór trwał w terminie 16.10.2023 – 30.10.2023r.

              Zgodnie z Uchwałą Nr 7944/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 r. w ramach przeprowadzonego naboru projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu uzyska wsparcie na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 16 999 400,00 zł.

              Działanie 10.01 - Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji

              Nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23 dla typu projektów Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

              Nabór dedykowany dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z partnerami.

              Dotyczy projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy”.

              Nabór trwał w terminie 12.05.2023 – 30.09.2023r.

              Zgodnie z Uchwałą Nr 7494/ /2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w ramach przeprowadzonego naboru projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu uzyska wsparcie na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 257 142 857,13 zł.

              Skip to content