W dniu 26 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na inwestycje w zakresie infrastruktury służącej poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI) (nr FEWP.10.07-IZ.00-001/24) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, a także kryteriami wyboru projektów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru.

Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działania 10.7
  2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.7
  3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.7
  4. Zasady oceny wniosków Działania 10.7
  5. System LSI2021+
  6. Obowiązki informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów
  7. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej
  8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności – część opisowa
Skip to content