W dniu 10 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie usług społecznych (deinstytucjonalizacja) (nr FEWP.10.01-IZ.00-002/24) w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, a także kryteriami wyboru projektów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru. Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działania 10.1
  2. Kryteria Strategiczne wyboru projektów Działanie 10.1
  3. Zasady oceny wniosków Działania 10.1
  4. System LSI2021+
  5. Obowiązki informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów
  6. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej
Skip to content