W dniu 4 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8214 /2024 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23, Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W związku z powyższym, IZ FEW 2021+ przedstawia przedmiotową uchwałę wraz z  listą projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała nr  8214/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Lista projektów ocenionych (załącznik do uchwały)

Skład Komisji Oceny Projektów

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Skip to content