29 stycznia br. ruszył nabór wniosków na wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Uczelnie,
 4. Jednostki naukowe,
 5. Organizacje badawcze,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe,
 8. Klastry,
 9. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 10. Duże przedsiębiorstwa,
 11. MŚP,
 12. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 13. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 14. Partnerstwa Publiczno-Prywatne

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z Dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej w tym:
  • budowa i rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych,
  • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.
 2. Elementami uzupełniającymi w projekcie mogą być:
  • ograniczanie niestabilności w produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, to jest instalacje/układy hybrydowe zgodne z zapisami ustawy o OZE.Instalacje hybrydowe powinny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
  • elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystywania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dotyczących w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
  • działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Finansowanie:

 1. Wsparcie na część inwestycyjną projektu udzielane będzie w ramach pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.
 2. Pomoc na dokumentację techniczną/projektową oraz działania edukacyjne/ informacyjno-promocyjne będące elementem uzupełniającym projektu udzielana będzie w ramach pomocy de minimis. Poziom wsparcia wyżej wymienionych kosztów powinien być dostosowany do wysokości wsparcia dotyczącej jej części inwestycyjnej projektu.
 3. Dla projektów objętych schematem pomocy publicznej intensywność pomocy nie może przekraczać:
  • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do Dyrektywy (UE) 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii;
  • 30% kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji.

Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

Nabory wniosków potrwają do 29 marca 2024r.

W dniu 27 lutego 2024 r. planowana jest organizacja szkolenia dla potencjalnych beneficjentów tego naboru – szczegóły wkrótce.

Skip to content