29 stycznia br. ruszył nabór wniosków na wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  2. Partnerstwa publiczno-prywatne.

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

  1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej) – wspierane będą inwestycje związane z generowaniem energii (wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE) w systemie prosumenckim, poprzez rozwój mikroinstalacji.
  2. Możliwe jest uwzględnienie przez JST w ramach projektu parasolowego uzupełniająco również rozwoju OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej (do 30% kosztów kwalifikowalnych w projekcie).
  3. Elementem uzupełniającym w projekcie mogą być działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Przewiduje się realizację projektów w następującym wariancie wsparcia:

a) bez pomocy publicznej:

  1. w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby bytowe ich mieszkańców to jest odbiorców końcowych
  2. w zakresie uzupełniających działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych zwiększających wiedzę mieszkańców i/lub działań w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców,

b) objęte pomocą de minimis – w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach użyteczności publicznej, których właścicielami są JST.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

Nabór potrwa do 29 marca 2024r.

W dniu 27 lutego 2024 r. planowana jest organizacja szkolenia dla potencjalnych beneficjentów tego naboru – szczegóły wkrótce.

Skip to content