8 marca br. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • instytucje rynku pracy;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą;
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą;
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia,

z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte:

 1. projekty poprawiające dostęp do lepszej jakości usług społecznych, w tym:
  • zwiększanie oferty usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności,
  • szkolenia z zakresu zakładania miejsc opieki i świadczenia usług społecznych oraz wsparcie kadry i opiekunów faktycznych (nieformalnych), zwiększenie zasobów ludzkich do świadczenia usług oraz działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności zawodów opieki długoterminowej,
  • programy wczesnego usamodzielniania mieszkańców placówek, m.in. treningi i warsztaty samodzielności prowadzone w placówkach, przygotowywanie programów usamodzielniania, zapewniania wsparcia asystentów/opiekunów usamodzielniania,
  • rozwój dostępu do wysokiej jakości usług specjalistycznych dla osób doświadczających różnego rodzaju problemów (np. utraty pracy) oraz ich otoczenia;
 2. projekty z zakresu rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego,
 3. rozwój Centrów Usług Społecznych.

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi przekraczać:  200 000 EUR (tj. 859 300 PLN wg. opublikowanego kursu).

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 22 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.

Skip to content