8 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

  • służby publiczne,
  • administracja publiczna,
  • organizacje społeczne i związki wyznaniowe

realizujące projekty na terenie Wielkopolski Wschodniej (t.j.: miasto Konin, powiat koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI), w tym polegające na:

  1. inwestycjach w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez między innymi rozwój mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, centrów opieki wytchnieniowej,
  2. inwestycjach w infrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  1. dla wydatków nieobjętych pomocą publiczną i wydatków objętych pomocą de minimis – do 85% wydatków kwalifikowalnych,
  2. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE – do 65% wydatków kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 maja 2024r.

Skip to content