2 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu (IOB) realizujące projekty na terenie Wielkopolski Wschodniej (t.j.: miasto Konin, powiat koniński, kolski, słupecki i turecki).

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz tworzenia i rozwoju ekosystemu start-up’owego, między innymi w postaci hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, biur typu „co-working space” czy biur „wirtualnych”, w tym:

  1. budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury pod wyżej wymienioną działalność gospodarczą, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

  1. współpraca zagraniczna IOB na potrzeby realizowanego projektu,
  2. rozwój niezbędnych kompetencji kadr (pracowników i kadry zarządzającej) podmiotów ekosystemu start-up’owego,
  3. opracowanie standardów nowych lub ulepszonych usług obejmujące testowanie usług dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów:

  1. dla wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną i pomocą de minimis w wysokości maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych,
  2. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE w wysokości maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 17 maja 2024r.

Skip to content