Komisja Europejska przedstawiła w dniu 2.02.2021 r., uzupełniający akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu dotyczący jej łagodzenia i przystosowania się do niej. Kolegium komisarzy osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie tekstu, który zostanie formalnie przyjęty po przetłumaczeniu na wszystkie języki UE.

Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. będzie wymagało bardzo wielu inwestycji prywatnych. Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju ma na celu ukierunkowanie inwestycji prywatnych na działania, które są niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Systematyka (klasyfikacja) nie określa natomiast, czy konkretna technologia stanie się częścią koszyków energetycznych państw członkowskich. Celem jest przyspieszenie transformacji dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań wspierających osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową odgrywają ważną rolę. Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i pozwolą nam przyspieszyć przejście od bardziej zanieczyszczającej działalności – takiej jak wytwarzanie energii elektrycznej z węgla – w stronę bardziej neutralnej dla klimatu przyszłości, opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii.

Uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu:

  1. uzupełnia unijną systematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju o dodatkowe działalności ekonomiczne sektora energetycznego. W art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie systematyki określono jasne i rygorystyczne warunki, na podstawie których pewne działalności związane z energią jądrową i gazem ziemnym można dodać do stosowanego od 1 stycznia 2022 r. pierwszego aktu delegowanego w sprawie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Te rygorystyczne warunki obejmują: dla gazu ziemnego i energii jądrowej – wnoszenie wkładu w transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu; dla energii jądrowej – spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i środowiskowego; dla gazu ziemnego – wniesienie wkładu w przejście od węgla kamiennego do odnawialnych źródeł energii. Bardziej szczegółowe warunki dodatkowe obowiązujące dla wszystkich powyższych działalności są wyszczególnione w opublikowanym dziś uzupełniającym akcie delegowanym.
  2. wprowadza określone wymogi dla przedsiębiorstw dotyczące ujawniania informacji, związane z ich działalnością w sektorach gazowym i energetyki jądrowej. Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zmieniła  akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej ujawniania informacji, co pozwoli inwestorom określić, które potencjalne inwestycje są związane z działalnością dotyczącą gazu ziemnego lub energią jądrową, a tym samym dokonać przemyślanych decyzji.

Po przetłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe UE uzupełniający akt delegowany zostanie formalnie przekazany do współprawodawców w celu kontroli.

Po upływie okresu kontroli i przy założeniu, że żaden ze współprawodawców nie wyrazi sprzeciwu, uzupełniający akt delegowany wejdzie w życie i będzie stosowany od 1 stycznia 2023 r.

Celem unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju jest wsparcie przepływu środków pieniężnych na rzecz zrównoważonej działalności w całej Unii Europejskiej. Umożliwienie inwestorom przekierowania inwestycji w stronę bardziej zrównoważonych technologii i przedsiębiorstw będzie kluczem do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest bazującym na nauce narzędziem służącym przejrzystości przeznaczonym dla przedsiębiorstw i inwestorów. Oferuje ona wspólny język, z którego mogą korzystać inwestorzy dokonujący inwestycji w te projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Ponadto nakłada na przedsiębiorstwa i uczestników rynków finansowych obowiązki w zakresie ujawniania informacji.

Choć cele klimatyczne są wspólne dla całej UE, koszyki energetyczne są wciąż kwestią, o której decydują same państwa członkowskie. Różnią się one między poszczególnymi państwami, a niektóre są nadal w dużej mierze oparte na węglu, skutkującym emisjami dwutlenku węgla. Systematyka umożliwia uruchomienie prywatnych inwestycji na rzecz celów klimatycznych. Obejmuje ona działania w zakresie energii odzwierciedlające zróżnicowanie krajowych sytuacji i punktów wyjścia.

Skip to content