Jesteś mieszkańcem Wielkopolski Wschodniej? Dowiedz się, czy i jak możesz pozyskać dofinansowanie na rozwój własnej firmy, na inwestycje w gminie, doposażenie szkół i rozwój nowych kierunków kształcenia, podniesienie kwalifikacji czy termomodernizację budynków.

Nowy rok zapowiada się bardzo atrakcyjnie dla Wielkopolski Wschodniej. Jeden z priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dedykowany jest w całości dla subregionu konińskiego, który obecnie stanął w obliczu wielkich zmian dotyczących transformacji energetycznej. Już blisko od roku 5 powiatów, 43 gminy, 4439 km2 powierzchni oraz 418 tys. mieszkańców subregionu objętych jest specjalnym wsparciem unijnym, którego łączna kwota wyniesie ponad 414 mln euro. To środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma łagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej wpływającej na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę oraz środowisko.

W nadchodzącym roku możemy spodziewać się wielu konkursów obejmujących powyższe obszary wsparcia, skierowanych zarówno do przedsiębiorców, samorządowców, instytucji otoczenia biznesu, instytucji kształcenia i nauki, jak i samych mieszkańców Wielkopolski Wschodniej.

Skok w Nowy Rok z OZE

Na początku roku należy wypatrywać konkursu na wsparcie rozwoju OZE, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie budowy u mieszkańców z danego terenu  instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (na tzw. projekty parasolowe). W gminach powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego, a także na terenie miasta Konina odbywają się już spotkania weryfikujące potencjalne zainteresowanie mieszkańców udziałem w projektach z zakresu OZE. Docelowo będzie można ubiegać się o dofinansowanie kosztów inwestycji nawet na poziomie 70%. O szczegóły dotacji na OZE pytaj w swoim urzędzie gminy! W instalacje OZE będą mogły zaopatrzyć się również inne podmioty, w tym przedsiębiorcy, w ramach zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na energię [styczeń].

Transformacja w edukacji i usługach społecznych

Transformacja energetyczna subregionu, której kluczowym efektem będzie zakończenie wydobycia oraz wykorzystania węgla w energetyce, a co za tym idzie likwidacja wielu miejsc pracy (w szeroko rozumianym przemyśle tradycyjnym), może przełożyć się na wzrost natężenia problemów społecznych wynikających z trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia czy zmiany warunków socjalno-bytowych mieszkańców. Zatem oprócz przedsięwzięć wdrażanych w obszarze gospodarczym czy środowiskowym, istotne jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego rodzin oraz osób zaliczanych do grup wysokiego ryzyka socjalnego, które bez specjalnie dedykowanego wsparcia nie są w stanie poprawić swojej sytuacji życiowej. Pomocne w tym zakresie będą planowane w przyszłym roku konkursy dotyczące:

  • Wsparcia edukacji przedszkolnej, mającego istotne znaczenie dla przemian społecznych w subregionie, w szczególności dla zwiększenia aktywności zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy. Dotacja wesprze ośrodki wychowania przedszkolnego w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenia oferty edukacyjnej i specjalistycznej, organizacji dodatkowych zajęć, kształtowania kluczowych kompetencji dzieci, a także podnoszenia kwalifikacji pracujących z nimi nauczycieli [styczeń].
  • Wsparcia rozwoju dziennych domów pomocy, środowiskowych domów i klubów samopomocy, gospodarstw opiekuńczych, rodzinnych domów samopomocowych, centrów opiekuńczo-wychowawczych – projekty infrastrukturalne [marzec].
  • Wsparcia rozwoju usług społecznych, które zakłada dofinansowanie projektów zwiększających ofertę usług opiekuńczych m.in. dla seniorów oraz byłych i obecnych pracowników (i ich rodzin) branż podlegających transformacji [kwiecień]

Elektronizacja i cyfryzacja urzędu

Jeśli jesteś samorządowcem, już możesz przygotowywać się do naboru na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych. Dotację będzie można przeznaczyć na tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu m.in. przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych, a także na cyfryzację zasobów publicznych i wzrost dostępności danych przestrzennych [luty].

Ekoprojekty

Wiosna przyszłego roku obrodzi konkursami szczególnie dla samorządów, ale nie tylko. Począwszy od marca aż do października będzie można ubiegać się kolejno o wsparcie na:

  • inwestycje odbudowujące oraz zwiększające zasoby wodne na obszarach zdegradowanych pod względem hydrologicznym – w szczególności na rozwój mikro- i małej retencji oraz niebiesko-zielonej infrastruktury [marzec];
  • budowę i rozbudowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych [kwiecień];
  • rozwój terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, poprzez nadanie im nowych funkcji – o dofinansowanie będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy [lipiec];
  • kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dotacje obejmą działania dotyczące zarówno docieplenia budynku, wymianę okien i drzwi, jak i instalacje OZE, które pokryją zapotrzebowanie obiektu na bieżącą energię październik];
  • rewitalizację obszarów zdegradowanych [październik].

Wsparcie dla alternatywnych form transportu, w tym w szczególności dla ruchu rowerowego, a także projekty, które łagodzą skutki transformacji energetycznej w obszarze środowiska są ważne dla osiągnięcia kluczowych i ambitnych celów środowiskowych Wielkopolski Wschodniej.

Projekty wspierające przedsiębiorczość

Jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz możliwości wsparcia dla własnej działalności? Już możesz zaplanować ekoinwestycje w firmie. Nabór wniosków dotyczących poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw i wprowadzenia w ich działalności rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) ruszy w wakacje [czerwiec]. W ramach konkursu będzie można pozyskać dofinansowanie na przebudowę linii produkcyjnej, termomodernizację budynków produkcyjnych i usługowych, a także na wdrożenie rozwiązań zmniejszających zasobo- i materiałochłonność procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszających ilość powstających odpadów w przedsiębiorstwach.

W kwietniu pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania na projekty infrastrukturalne instytucji otoczenia biznesu, wspierające budowę ekosystemu start-upowego – zarówno w zakresie budowy infrastruktury, jak i rozwoju otoczenia biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości, „wirtualnych” biur i przestrzeni „co-workingowych” [kwiecień].

Koniec roku zapowiada się równie intensywnie. Szczególnie dla społeczności szkolnej Wielkopolski Wschodniej. W grudniu planowany jest konkurs na rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych [grudzień]. W centrum zainteresowania znajdą się projekty podnoszące kompetencje młodzieży w zakresie przygotowania do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Szkoły liderów sprawiedliwej transformacji

Wakacje to czas dla programów rozwojowych na rzecz rozwoju lokalnego [lipiec]. W lipcu ruszy wsparcie skierowane zarówno dla osób młodych, jak i pełnoletnich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej czy współpracy.

Wsparcie obejmować ma m.in. zajęcia teoretyczne, praktyczne, wsparcie doradcze czy sieciowanie. Ma ono przygotować mieszkańców subregionu do aktywnego włączania się w sprawy związane z transformacją czy rozwojem subregionu/jego poszczególnych obszarów.

Zakres przedsięwzięć objętych unijnym wsparciem pokazuje, że docelowym odbiorcą jego rezultatów będzie człowiek – mieszkaniec Wielkopolski Wschodniej, który zyska czyste powietrze, atrakcyjną pracę i kwalifikacje, funkcjonalną i przyjazną przestrzeń, a przez to spokojną i optymistyczną przyszłość.

Bądź na bieżąco z harmonogramem naborów wniosków!

www.arrtransformacja.org.pl

www. funduszeUE.wielkopolskie.pl

fb.com/SprawiedliwaTransformacjaWW

www.youtube.com/@SprawiedliwaTransformacjaWW

Znajdź konkurs dla siebie!

Skip to content