W dniu 14 kwietnia br. odbyło się spotkanie interesariuszy projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, w zakresie którego pełny wniosek o jego dofinansowanie w ramach programu LIFE został skutecznie złożony 6 kwietnia br. przez Województwo Wielkopolskie.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy interesariusze przygotowanego projektu, w tym Prezes Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, podsumowano poczynione dotychczas działania, przedstawiono założenia projektu oraz dalsze kroki dotyczące jego oceny przez Europejską Agencję Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Celem głównym przygotowanego projektu LIFE AFTER COAL PL, zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2031, jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez:

  • Zbudowanie systemu zarządzania dążeniem do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym;
  • Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną;
  • Mobilizację dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcję i redystrybucję na rzecz Strategii.

Konsorcjum projektu składa się z koordynatora, tj. Województwo Wielkopolskie oraz 42 partnerów, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, partnerzy zagraniczni czy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Skip to content