„Droga do zatrudnienia po węglu” to flagowy projekt Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej i jednocześnie realne wsparcie dla pracowników odchodzących z górnictwa i energetyki.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW) dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (partner wiodący),
 • ZE PAK S.A. w Koninie,
 • DGA S.A. w Poznaniu,
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu,
 • Jobs First Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Turku,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy.

Projekt realizowany jest na obszarze powiatów Wielkopolski Wschodniej objętych transformacją, tj. na terenie powiatów miasto Konin, konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. W przypadku pracowników/byłych pracowników GK ZE PAK o wsparcie wnioskować mogą również osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej.

70 % dofinansowane przez Unię Europejską ze środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

30 % wkład budżetu Państwa

Skuteczne zaktywizowanie 2 200 osób tracących dotychczasowe miejsca pracy w sektorze górnictwa i energetyki konwencjonalnej na obszarze Wielkopolski Wschodniej poprzez doprowadzenie do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia u nowego pracodawcy lub samozatrudnienia i utrzymania działalności przez 1 100 osób oraz uzyskania kwalifikacji przez 1 166 osób.

 • pracowników GK ZE PAK zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • pracowników GK ZE PAK, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika (dotyczy też rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron od 1 stycznia 2018 r.),
 • pracowników branż związanych z sektorem wydobywczo – energetycznym, tj. osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, nieposiadających jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub niebędących jednocześnie osobami samozatrudnionymi oraz pracowników zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo – energetycznym,
 • członków rodzin/osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub niebędących jednocześnie osobami samozatrudnionymi.

Wszyscy pracownicy GK ZE PAK zarówno obecni, jak i byli pracownicy zwolnieni od 01.01.2018, a także członkowie ich rodzin, mają pierwszeństwo udziału w programie.

W projekcie zaplanowano 2 ścieżki wsparcia:

Ścieżka rozwoju nr 1 ma na celu umożliwienie uczestnikowi uzyskanie zatrudnienia i jego utrzymanie u nowego pracodawcy i obejmuje m. in.:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • Kompleksową opiekę dedykowanego doradcy ds. zatrudnienia i pośrednictwo pracy;
 • Subsydiowane zatrudnienie, czyli zwrot kosztów zatrudnienia poniesionych przez pracodawcę przy nawiązywaniu umowy o pracę z nowym pracownikiem;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy u nowego pracodawcy;
 • Dodatek relokacyjny, tj. jednorazową wypłatę, mającą umożliwić pokrycie kosztów wynajmu mieszkania,
 • Dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia;
 • Wsparcie reintegracyjne, tj. szkolenia reintegracyjne i motywacyjne, a także inne usługi reintegracyjne, takie jak doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching oraz mentoring.

Ścieżka rozwoju nr 2 obejmuje kompleksową inkubację dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki cywilnej/spółdzielni lub zatrudnieniem uczestnika projektu w przedsiębiorstwach społecznych (PS) i obejmuje m. in.:

 • Spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • Kompleksową opiekę dedykowanego doradcy ds. zatrudnienia;
 • Wsparcie rozwojowe w zakresie prawa, księgowości, marketingu i innych usług rozwojowych (w tym reintegracji społecznej i zawodowej);
 • Bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej/ spółdzielni/PS;
 • Finansowe wsparcie pomostowe;
 • Subsydiowane zatrudnienie w spółdzielni/PS;
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy w spółdzielni/PS;
 • Szkolenia zawodowe.

Nie wszyscy Partnerzy realizują wsparcie w każdym zakresie przypisanym poszczególnym ścieżkom. Szczegółowe informacje są/będą dostępne na stronach internetowych lub w siedzibie Partnerów.

Partner projektuAdres biura projektuTelefone-mail/www
ZE PAK S.A.ul. Kazimierska 45,
62-530 Konin
507 056 511balinski.daniel@zepak.com.pl
DGA S.A.ul. Z. Urbanowskiej 9,
62-500 Konin
pn. 9:00-17:00
wt -pt 8:00-16:00
601 808 554
798 183 486
601 805 244
pracapoweglu@dga.pl
Jobs First Sp. z o.o. Centrum Pracyul. 3 Maja 21,
62-500 Konin
pn-pt 9:00-17:00
603 764 564
664 114 404
akaraszewska@jobsfirst.pl
pbanczew@jobsfirst.pl
WARP Sp. z o.o.ul. R. Dmowskiego 3,            
62-500 Konin
pn. 9:00-17:00
wt nieczynne
śr-pt 8:00-15:00
61 65 06 214
61 65 06 280
61 65 06 250
sylwia.jedro@warp.org.pl
droga@warp.org.pl
https://warp.org.pl/
Stowarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych
ul. Wrzosowa 7,
62-510 Konin
pn-pt 8:00-16:00
63 245 58 29
667 049 768
biuro@spoldzielnie.org
www.spoldzielnie.org/
PUP Słupcaul. Piastów 2,
62-400 Słupca
63 275 14 44
wew. 252
665 037 018
pup@pup-slupca.pl
www.slupca.praca.gov.pl/
PUP Kołoul. Sienkiewicza 27,
62-600 Koło
Centrala
63 272 26 25
Biuro projektu
63 228 12 43
63 228 12 48
pokl@praca.gov.pl
https://kolo.praca.gov.pl/
PUP Koninul. Zakładowa 4,
62-510 Konin
Stanowisko nr 17 i 18
Centrala
63 247 78 00
Biuro projektu
63 247 78 31
pup@konin.praca.gov.pl
https://konin.praca.gov.pl/
PUP Turekul. Komunalna 6,
62-700 Turek
Centrala
63 280 23 40
potu@praca.gov.pl
www.turek.praca.gov.pl/
Skip to content