2 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 1. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 3. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 4. Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 5. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 6. Zarządcy dróg publicznych

z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia rozwoju infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym:

 • budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym na potrzeby budowy systemu tras rowerowych,
 • inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, oświetlenie (jako element projektu)).

Uzupełniającymi elementami w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą być:

 • działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności energetycznej czy wykorzystania energii z odnawialnych źródeł,
 • działania informacyjne i promocyjne kształtujące świadomość ekologiczną dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego, a także sprawiedliwej transformacji (działania nieobligatoryjne).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnych.

Dla zadań obejmujących instalacje OZE wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem OZE lub w ramach pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku działań w zakresie wykorzystywania OZE wynosi:

 • w ramach pomocy de minimis maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis, lub
 • w ramach pomocy publicznej maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem OZE. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 28 czerwca 2024r.

Skip to content