Zarząd Województwa Wielkopolskiego podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 01.09.2022r. do 30.09.2022r.

Więcej informacji tutaj.

Regionalny plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku zawiera szczegółową diagnozę regionalnego systemu transportowego, która pozwoliła zidentyfikować podstawowe problemy, a następnie wyznaczyć cele rozwoju transportu nawiązujące do polityk europejskich, krajowych i regionalnych. Działania niezbędne do osiągnięcia założonych celów określono w postaci list projektów transportowych wybranych według obiektywnych kryteriów. Wyznaczone zostały także kryteria monitoringu i oceny postępów wdrażania Planu.

Regionalny plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r. jest dokumentem implementacyjnym do Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027 i narzędziem wspierającym proces wydatkowania funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje transportowe.

Skip to content