W dniu 27 września 2023 r. odbyło się IV posiedzenie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej działającego w ramach Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW). Stanowiło ono okazję do dialogu i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych grup i środowisk istotnych dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej, a także do wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie ukierunkowania wsparcia dostępnego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

W pierwszej części posiedzenia przedstawiono zmiany wprowadzone po ostatnim spotkaniu grupy roboczej w kryteriach strategicznych dla dwóch typów projektów:

  • Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych)w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze
  • Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego (drogi rowerowe) w ramach Działania 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny.

W części drugiej zaprezentowano natomiast kryteria strategiczne oceny dla kolejnych typów projektów, które będą wspierane ze środków FST w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:

  • Usługi społeczne – deinstytucjonalizacja (projekty „miękkie”) w ramach Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Wsparcie rozwoju i dostępności do elektronicznych usług publicznych w ramach Działania 10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
  • Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze;
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznejbudynków mieszkalnych, wielorodzinnych w ramach Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych cechujących się negatywnym wpływem sektora wydobywczo-energetycznego (w szczególności na obszarach, na których występują tereny poprzemysłowe, w tym pokopalnianie) w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki;
  • Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI) w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Omówione podczas spotkania kryteria będą procedowane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego FEW, planowanym na 5 października br.

Skip to content