W dniu 24 listopada br. w ramach spotkania online Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej zainaugurowano prace nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej. W ramach wydarzenia, zorganizowanego przez ARR Transformacja we współpracy z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego, zaprezentowano m.in. założenia opracowania tego kluczowego dla subregionu dokumentu strategicznego (w tym m.in. ideę, zasady, organizację i harmonogram prac), uwarunkowania Wielkopolski Wschodniej wynikające z zapisów dokumentów w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego, a także koncepcję działań analitycznych planowanych do zrealizowania w ramach wsparcia diagnostycznego realizowanych prac. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych i ich jednostek podległych, organizacji pozarządowych, sektora przedsiębiorstw i IOB oraz sektora nauki. Istotnym elementem spotkania była dyskusja, w ramach której uczestnicy wyrazili zainteresowanie procesem tworzenia Strategii subregionalnej oraz wskazali na kluczowe wyzwania rozwojowe Wielkopolski Wschodniej.

Od kilku lat w Wielkopolsce Wschodniej prowadzone są intensywne działania dotyczące programowania tzw. sprawiedliwej transformacji. Ich celem jest przygotowanie subregionu do jak najłagodniejszego przejścia transformacji energetycznej związanej z odejściem od węgla brunatnego w kierunku gospodarki nowoczesnej opartej na energii ze źródeł alternatywnych, w tym OZE i zielonym wodorze. Istotnym elementem tych prac było dotąd m.in. wypracowanie Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (TPSTWW), tj. dokumentu warunkującego otrzymanie wsparcia unijnego na łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków wspomnianych zmian (w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – FST). Od samego początku wszelkie wyzwania związane z odchodzeniem od węgla postrzegane były nie tylko w kontekście problemów, ale również szans rozwojowych. Stąd też potrzebę wsparcia w procesie odchodzenia od węgla potraktowano nie tylko w zakresie łagodzenia jego negatywnych skutków, ale przede wszystkim jako możliwość ukierunkowania rozwoju Wielkopolski Wschodniej w oparciu o nowe, często niedostrzegalne dotąd potencjały. Istotnym elementem dalszych działań związanych z planowaniem rozwoju subregionu stała się konieczność wypracowania Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej, tj. dokumentu kompleksowego (nie ograniczającego się tylko do zakresu objętego TPSTWW) i długookresowego (do 2040 r.), uwzględniającego zidentyfikowane potencjały poszczególnych części subregionu, zasady zrównoważonego rozwoju oraz poszanowanie opinii różnego rodzaju lokalnych partnerów, w tym strony społecznej.

Istotnym założeniem, przyjętym już na samym początku prac nad dokumentem, jest zaangażowanie jak najszerszego grona podmiotów – zarówno na etapie działań diagnostycznych, opracowywania jego treści, jak i konsultacji ostatecznego kształtu. Zgodnie z przedstawionymi założeniami w cyklu comiesięcznym odbywać się będą różnego rodzaju spotkania i warsztaty poświęcone wypracowaniu ostatecznego kształtu Strategii. Kolejne spotkanie w formule warsztatowej odbędzie się w połowie grudnia, a jego przedmiotem będzie w szczególności wypracowanie wizji rozwoju subregionu oraz celów strategicznych i zintegrowanych celów operacyjnych. Poniżej przekazujemy Założenia do Strategii oraz prezentacje przedstawione w trakcie spotkania.

Pliki do pobrania:

Prezentacja Pełnomocnika Zarządu WW

Prezentacja WBPP

Prezentacja Założeń

Prezentacja Koncepcja badania WW

Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku Założenia dokumentu

Skip to content