Pod koniec grudnia 2023 r. przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego i spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podpisali umowy o dofinansowanie dwóch projektów:

  •  „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej” z wartością całkowitą projektu 32 142 857,14 PLN oraz kwotą dofinansowania na poziomie 22 499 999,99 PLN;
  •  „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej” z wartością całkowitą projektu 32 142 854,98 PLN oraz kwotą dofinansowania na poziomie 22 499 998,48 PLN.

Projekty swoim zakresem obejmują obszar Wielkopolski Wschodniej, tj. powiat słupecki, kolski, turecki, koniński oraz Miasto Konin.

Z unijnego wsparcia będą mogli skorzystać pracodawcy i ich pracownicy oraz osoby dorosłe nieprowadzące działalności gospodarczej, które poprzez udział w usługach rozwojowych będą chciały podnieść swoje umiejętności, kompetencje czy kwalifikacje zawodowe.

W ramach w/w projektów preferowane będą w szczególności:

  • usługi rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zgodnych z ustawą dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji objętych Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i posiadających nadany kod kwalifikacji,
  • podmioty korzystające z usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji oraz podmiotów działających lub planujących działać w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub Podmiotów Ekonomii Społecznej,
  • usługi rozwojowe powiązane z niską/zerową emisyjnością lub GOZ oraz z zarządzaniem różnorodnością i wiekiem,
  • osoby dorosłe z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji – doświadczające ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji w wielu wymiarach lub zagrożonych takimi zjawiskami,
  • osoby korzystające z usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zielonych oraz cyfrowych.

Projekty będą realizowane w ramach Działania 10.1 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

O szczegółach naborów i wysokościach dofinansowania będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową i media społecznościowe.

Skip to content