W dniu 26 maja br. odbyły się warsztaty Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej w ramach prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku. Tym razem przedmiotem wydarzenia, zorganizowanego w trybie online, były:

  • prezentacja wyników konsultacji Opisu celów Strategii,
  • przedstawienie wniosków z analizy propozycji przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej zgłaszanych na potrzeby identyfikacji potrzeb subregionu w ramach opracowywanej Strategii,
  • prezentacja propozycji terytorialnego wymiaru Strategii,
  • przybliżenie systemu realizacji Strategii.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad dokumentem, było to ostatnie spotkanie przeprowadzane w formule warsztatów. W kolejnym kroku, zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie treści Strategii, uwzględniając wszystkie wnioski i opinie przedstawione podczas dotychczasowych spotkań, opracuje propozycję treści dokumentu, który następnie zostanie przedstawiony do szerokich konsultacji społecznych. O nadchodzących wydarzeniach związanych z procedowaniem nad dokumentem Strategii będziemy Państwa na bieżąco informować.

Prezentacja z warsztatu tutaj

Skip to content