Bank Światowy zorganizował warsztat online dotyczący rekultywacji terenów pogórniczych. Główna prelekcja podczas dzisiejszego spotkania prowadzona była przez eksperta do spraw środowiska Wolfart’a Pohl’a, który poruszył ważną z punktu widzenia procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce problematykę. Podczas prezentacji omówiono:

  • charakterystykę, wyzwania oraz możliwości, jakie dają tereny pogórnicze;
  • rolę legislacji i regulacji w użytkowaniu terenów pogórniczych;
  • rolę ciągłości instytucjonalnej i efektywnego mechanizmu zarządzania na przykładzie spółek specjalnego przeznaczenia (special-purpose entities);
  • odnowę gospodarczą terenów pogórniczych przy użyciu narzędzi planowania przestrzennego i rekultywacji terenów;
  • rolę, jaką tereny pokopalniane odgrywają w obszarach zrównoważonego rozwoju społecznego, ochrony środowiska, energii odnawialnej, tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziałania zmianom klimatu;
  • podejście Banku Światowego do procesu sprawiedliwej transformacji i jego trzy główne filary: zarządzanie i planowanie strategiczne, ludzie i wspólnoty oraz grunty i aktywa.
Skip to content