W dniu 1 grudnia 2022 roku sfinalizowano blisko półtoraroczne prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5895/2022 przyjął wypracowany przez ARR Transformacja Sp. z o.o. we współpracy z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz licznymi interesariuszami z subregionu konińskiego dokument wskazujący kierunki rozwoju Wielkopolski Wschodniej na najbliższe 20 lat. Pieczę merytoryczną nad pracami sprawował ekspert naukowy – Profesor Paweł Churski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Wielkopolska Wschodnia, obejmująca powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz Miasto Konin, jest jednym z kluczowych obszarów w regionie, który ze względu na swój indywidualny charakter i zachodzące zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenne, wymaga odpowiednio zaplanowanego i ukierunkowanego wsparcia, wykraczającego poza działania przewidziane dla całego obszaru województwa wielkopolskiego.

Podstawowym założeniem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 jest nowe spojrzenie na Wielkopolskę Wschodnią, koncentrujące się na identyfikacji nowych potencjałów rozwojowych, których wykorzystanie może być kluczowe dla przyszłego rozwoju tej części województwa. Zdefiniowanie strategicznych, z punktu widzenia społeczności subregionu, celów rozwoju powiązanych ze specyficznymi potrzebami i obszarami budowania trwałych przewag konkurencyjnych obszaru, jest ważnym elementem procesu kompleksowej i sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

W obliczu narastających zmian klimatycznych i transformacji sektora wydobywczo-energetycznego, motywem przewodnim dokumentu jest kształtowanie NOWEJ TOŻSAMOŚCI Wielkopolski Wschodniej „po węglu” – budowanie silnych pozytywnych relacji między mieszkańcami Wielkopolski Wschodniej, co przyczyni się do powstania partnerskiego i włączającego społeczeństwa, przekształcenie gospodarki subregionu w nowoczesną, innowacyjną i neutralną dla klimatu oraz przywrócenie i zachowanie walorów środowiskowych, co wpłynie na przekształcenie Wielkopolski Wschodniej w obszar przyjazny i atrakcyjny do zamieszkania. Tym samym przyjmuje się, że najważniejszym kapitałem terytorialnym obszaru Wielkopolski Wschodniej są jej mieszkańcy, gospodarka i przestrzeń a zachodzące przeobrażenia społeczno-gospodarcze będą efektem procesu integracji wzmacniania więzi społecznych, potencjałów gospodarczych i walorów środowiskowych.

Za obligatoryjny warunek powodzenia programowania rozwoju subregionu już na samym początku prac nad Strategią przyjęto jak najszerszą współpracę z różnego rodzaju uczestnikami życia społeczno-gospodarczego subregionu, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami skupiającymi podmioty gospodarcze, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych. Uznano tym samym, iż tylko wspólnie wypracowany dokument ma szansę na efektywną i skuteczną realizację, przynosząc niewspółmierne korzyści dla całego subregionu.

Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

Skip to content