15 czerwca 2023 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Jarosława Lange w spotkaniu udział wzięli Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, oraz Marek Rusakiewicz, Wiceprezes ds. Operacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o. Spotkanie poświęcone zostało w szczególności tematyce dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego województwa wielkopolskiego oraz sprawiedliwej transformacji i transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, powołana zgodnie ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, składa się z przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz organizacji pracowników.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
Skip to content