W środę 21 kwietnia 2021 r. miało miejsce kolejne spotkanie Grup Roboczych działających w Wielkopolsce Wschodniej. Spotkanie zgromadziło liczną grupę interesariuszy chcących zaktualizować swoją wiedzę odnośnie postępów prac związanych z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz poszerzyć ją o dodatkowe elementy.

Słowem wstępu Prezes ARR Maciej Sytek nakreślił, w którym miejscu jako subregion znajdujemy się z pracami nad Planem. Poinformował, że robocza wersja projektu TPSTWW została przekazana do Ministerstw i obecnie czekamy na uwagi i komentarze. Następnie w najbliższych dniach zostaną ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski wschodniej, który zostanie zamieszczony na stronie ARRT oraz przesłany do uczestników Grup Roboczych.

Pierwsza prelekcja podczas wideokonferencji należała do Marty Anczewskiej (WWF Polska) i Michała Hetmańskiego (Fundacja Instrat) dotyczyła ona niedawno opublikowanego raportu „Sprawiedliwa transformacja w Wielkopolsce Wschodniej – Diagnoza i wytyczne” zawierającego uporządkowane informacje o Wielkopolsce Wschodniej podkreślające specyfikę tego subregionu. Kolejna prezentacja odnosiła się do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji i była omawiana przez prof. Adama Drobniaka z Instytutu Terenów Uprzemysłowionych, w której przedstawił m.in. dotychczasowy zakres prac oraz założenia dotyczące KPST.

Trzecia prelekcja dotyczyła II filaru Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, specjalnego systemu wsparcia w ramach programu InvestEU, podczas której Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z MFiPR przekazał bazowe informacje na temat tego funduszu. W kolejnej części spotkania pani Natalia Kwit z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska w swoim wystąpieniu opowiedziała o trzecim filarze MST czyli instrumencie pożyczkowym dla sektora publicznego.  Na sam koniec wideokonferencji Prezes Maciej Sytek przedstawił założenia projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Skip to content