W czwartek 8 lipca miało miejsce kolejne spotkanie uczestników Grup Roboczych z Wielkopolski Wschodniej, w którym wzięło udział ponad 50 interesariuszy sprawiedliwej transformacji z subregionu.

Pierwszym punktem agendy była prezentacja Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji dyrektora IETU Adama Drobniaka, który przedstawi na wstępie dotychczas wykonane prace nad planem krajowym. Następnie w kontekście przedstawienia najnowszego projektu KPST przekazano informacje odnośnie zasad przygotowania list projektów, potencjalnych propozycji projektów w odniesieniu do poszczególnych celów interwencji. PREZENTACJA

Prezes Maciej Sytek opowiedział o procesie konsultacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, o rozpatrywanych uwagach oraz uzupełnieniach które uwzględniono. Przedstawił założenia projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Ostatnim elementem wypowiedzi Prezesa było zaprezentowanie planowanych dalszych działań w związku z pracami nad planem, a mianowicie uzgodnienie zakresu TPSTWW, w tym pola interwencji z Komisją Europejską, uzgodnienie zakresu instytucjonalnego wdrażania FST, opracowanie osi priorytetowej w ramach FEW 2021 2027, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu TPST. PREZENTACJA

Kolejna prezentacja związana była z przedstawieniem wyników ekspertyzy „Czasoprzestrzenna analiza zmian lokalnego rynku pracy podregionu konińskiego w konsekwencji sprawiedliwej transformacji”. PREZENTACJA

Na koniec spotkania przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej UMWW przedstawił wyniki analizy „Tereny inwestycyjne w województwie wielkopolskim” w kontekście Wielkopolski Wschodniej. PREZENTACJA

Skip to content