W dniu 10 sierpnia 2023r. odbyło się I posiedzenie Podkomitetu, który został powołany przy Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa. Celem Podkomitetu jest działanie na rzecz sprawiedliwej transformacji na poziomie ogólnokrajowym, monitorowanie wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), wymiana informacji i doświadczeń regionów węglowych, sieciowanie interesariuszy. To przestrzeń pozwalająca na współpracę przedstawicieli samorządów regionalnych, lokalnych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, kluczowych resortów i agencji rządowych, jak również Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Pan Maciej Sytek, Prezes Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 10 FEW), oraz Pan Grzegorz Potrzebowski z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (z ramienia Instytucji Zarządzającej FEW).

Na spotkaniu inauguracyjnym przyjęto regulamin organizacyjny grupy, omówiono stan wdrażania FST w poszczególnych regionach węglowych (w tym przytoczono rozwiązania mające te działania wzmacniać), a także przedstawiono harmonogramy naborów wniosków, dostępne wsparcie oraz warunki jego uzyskania. Osobnym elementem posiedzenia było wystąpienie ekspertów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz JASPERS, którzy przekazali informacje o swojej ofercie pomocy w ramach prowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji oraz na temat dotychczas realizowanych działań w tym zakresie. Członkom Podkomitetu został także zaprezentowany nowy instrument Komisji Europejskiej STEP (ang. Strategic Technologies for Europe Platform), którego wprowadzenie daje możliwości dokonania zmian w rozporządzeniu ustanawiającym FST, tak aby fundusz efektywniej wspierał regiony w procesie sprawiedliwej transformacji.

Szczegóły dotyczące posiedzenia Podkomitetu dostępne są na stronie internetowej Funduszy Europejskich:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/umowa-partnerstwa/komitet-ds-up/podkomitety/sprawiedliwa-transformacja/#Posiedzenia

Skip to content