30 grudnia 2021r. odbyło się Posiedzenie Zespołu roboczego ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego, podczas którego Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Maciej Sytek podsumował działania podejmowane w 2021r. oraz przedstawił plany na 2022r.

Zespól Roboczy ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego został utworzony w 2018 r. aby wypracować rekomendacje dla samorządów terytorialnego, gospodarczego i zawodowego subregionu, których wdrożenie pozwoli na odczuwalną zmianę na lokalnym rynku pracy i wzmocni potencjał gospodarczy subregionu.

Spotkanie prowadził Marszałek Jacek Bogusławski, a uczestniczyli w nim dyrektorzy Departamentów UMWW: tj. Departamentu Gospodarki, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, a także Pani Dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Pracy.

Prezes Maciej Sytek przedstawił najważniejsze działania podjęte w 2021r. w zakresie wspierania procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz omówił 3 kluczowe dokumenty dla subregionu:

  • KONCEPCJA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ – Dokument określający cele i wyzwania subregionu Wielkopolski Wschodniej w kontekście sprawiedliwej transformacji, stanowiący punkt wyjścia do prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, przyjęty w kwietniu br.
  • TERYTORIALNY PLAN SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ – Przyjęcie projektu TPSTWW Uchwałą ZWW z dnia 25 listopada 2021 roku. Dokument był poddawany konsultacjom z Komisją Europejską, ze stroną rządową oraz stroną społeczną. Prace te podsumowane zostały w ” Raporcie z partycypacji społecznej w ramach procesu sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej” . TPSTWW został skierowany do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Prognozy Oddziaływania na Środowisko , które trwały do 24.12.2021. Aktualnie dalsze prace nad dokumentem uzależnione są od wyników negocjacji KE ze stroną rządową w zakresie systemu instytucjonalnego zarządzania FST.
  • STRATEGIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ DO 2040 ROKU – Opracowano Założenia Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej (przy współpracy z WBPP w Poznaniu), dokonano wyboru eksperta naukowego w zakresie prac nad Strategią w osobie Pana prof. dr hab. Pawła Churskiego, a także wyboru zespołu ekspertów (pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), którego zadaniem jest wykonanie diagnozy strategicznej uzupełnionej analizą zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej wraz z określeniem specyfiki rozwojowej poszczególnych jej obszarów. Zorganizowano również spotkanie Inauguracyjne w ramach prac na strategią Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej w dniu 24.11.2021r. , podczas którego zaprezentowano założenia nad strategią, wizję oraz propozycję organizacji prac nad Strategią. W dniu 17.12.2021r. odbyły się warsztaty strategiczne , podczas których zaprezentowano ideę Strategii oraz wspólnie z interesariuszami wypracowano kluczowe wyzwania rozwojowe oraz odpowiedziano na pytania „dla kogo?” i „jaka?” ma być Wielkopolska Wschodnia „po węglu”.

Skip to content