W związku z realizowanym przez PwC projektem doradczym dotyczącym „Wspierania przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji w Polsce” w piątek 21 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rozszerzonego Komitetu Sterującego.

Zgodnie z agendą spotkanie rozpoczęło się od omówienia raportu na temat wyzwań, potrzeb i planów działania na najbardziej dotkniętych terytoriach, którymi są Dolny Śląsk, Śląsk oraz Wielkopolska. Odnośnie Wielkopolski, jako główne wyzwania stojące przed podregionem konińskim zdiagnozowano: bezrobocie, niski poziom aktywności gospodarczej, starzenie się społeczeństwa, wykorzystywanie konwencjonalnych źródeł energii, problemy środowiskowe, degradacja terenów przemysłowych oraz znaczne potrzeby infrastrukturalne. Zaproponowane typy operacji odnośnie Wielkopolski to

  • przeprowadzenie transformacji gospodarczej i energetycznej, której efektem będzie zeroemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • przeprowadzenie transformacji społecznej, doprowadzającej do aktywizacji lokalnej społeczności;,
  • oraz transformacji przestrzennej i środowiskowej, przywracającej walory środowiska naturalnego i rekultywującej obszary poprzemysłowe, dzięki której powstanie zintegrowana przestrzeń o wysokiej jakości.

Kolejnym omawianym tematem był oczekiwany wkład z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który stanowi I filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji i oferuje dotacje na działania zmierzające do łagodzenia skutków społeczno gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych transformacji do gospodarki neutralnej dla klimatu. Środki z FST nie wystarczą na pokrycie wszystkich potrzeb regionu związanych z transformacją, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania, które nie wpisują się w założenia Rozporządzenia ustanawiającego FST. W prezentacji omówiono także wskaźniki produktu i rezultatu za pomocą których mogą być monitorowane rezultaty projektów współfinansowanych z FST oraz ryzyka związane z wdrażaniem FST w Polsce.

Skip to content