W dniu 12 października br. w gmachu Sejmu w Warszawie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw spraw Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z porządkiem dziennym tematem posiedzenia było Przedstawienie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a referującym Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Adam Drobniak. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej, a także Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz uczestnicy Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, a mianowicie przedstawiciele Fundacji Instrat, Polskiej Zielonej Sieci oraz Grupy ZE PAK.

Przewodniczący komisji poprosił Adama Guibourge-Czetwertyńskiego o kilka słów wprowadzenia dotyczących zasadności powstania KPST. Podsekretarz stanu w MKiŚ uzasadnił konieczność powstania Planu Krajowego tym, że stopień zaawansowania prac w regionach węglowych przebiegał na różnym poziomie. Jednym z celów rządu było przygotowanie takiego dokumentu, który uargumentuje w odpowiedni sposób, uzasadni potrzebę wsparcia wszystkich regionów węglowych w Polsce, niezależnie od tego, jak wyglądało przygotowanie terytorialnych planów. Natomiast jako drugi cel powstania KPST wymienił  zapewnienie spójności pomiędzy terytorialnymi planami a krajowym planem, wszystkimi innymi dokumentami, strategiami dotyczącymi rozwoju kraju, transformacji energetyki czy polityki energetycznej. W kontekście zalet KPST podał bardzo szeroką współprace z przyszłymi beneficjentami tych środków, z władzami samorządowymi, z przedsiębiorcami aktywnymi w tych regionach oraz identyfikacje w toku dyskusji ogromnego potencjału inwestycyjnego i próbę oceny zdolności absorpcyjnych.

Dyrektor IETU przedstawił podstawowe informacje o KPST w tym zakres prac, zakres terytorialny, jakie dokumenty składają się na całość planu krajowego, a także złożoność procesu sprawiedliwej transformacji. Następnie omówione zostały założenia do programowania Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w tym konsultacyjne podejście do formułowania zapisów oraz demarkacja KPTS a TPST. Dalej przedstawiono matrycę interwencji wraz z głównymi celami:

  • Sprawiedliwa transformacja społeczna – rynek pracy i społeczności regionów węglowych;
  • Skuteczna transformacja gospodarcza – dywersyfikacja sektorów na rzecz wzmocnienia potencjału zatrudnienia;
  • Modelowa transformacja środowiskowa na rzecz gospodarki zeroemisyjnej tworzącej nowe miejsca pracy;

Następnie zaprezentowane zostały propozycje potencjalnych projektów i problematyka koordynacji procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce.

Skip to content