Na stronach sejmowych opublikowano poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1947).

Zgodnie z uzasadnieniem, projekt zmian ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Rozwiązania zawarte w proponowanych przepisach stanowić mają odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy wskazują, że zmiana zasad rozliczania prosumentów, wprowadzona na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. 2021 poz. 2376) , która wejść w życie ma z dniem 1 kwietnia br., może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych.

W celu przeciwdziałania temu ryzyku i wsparcia samorządów w realizacji prowadzonych programów posłowie zaproponowali regulację przewidującą, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu – wskazano w uzasadnieniu.

Jak ujęto w projekcie zmiany ustawy o OZE celem przyspieszenia procesu, prosumenci byliby obowiązani do złożenia jedynie pisemnego oświadczenia, o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. C ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została rozwiązana”.

Przyjęcie powyższej zmiany ustawy, wg posłów powinno przyczynić się do uniknięcia problemów z ciągłością realizacji projektów parasolowych, które dotyczą obecnie wielu gmin i podmiotów z całej Polski – szacuje się, że w skali całego kraju ze środków przewidzianych na realizację projektów parasolowych i grantowych, planowany jest montaż lub zakup ponad 94 tys. instalacji fotowoltaicznych.

Skip to content