11 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji, którego tematem była „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska informacje referował Szymon Byliński, który jest Dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej. W posiedzeniu udział wzięli m.in. uczestnicy Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej Maciej Sytek, Kierownik Wydziału Obsługi Inwestora Miasta Konina Waldemar Jaskólski, Doradca Zarządu ZE PAK S.A. Daniel Baliński.

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w MKiŚ przekazał, że dokument „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku” został przyjęty w listopadzie bieżącego roku, a opublikowano go w grudniu a następnie został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą Rady Ministrów. Wizją i celem „Polskiej strategii wodorowej” jest budowa nowej gospodarki i czyli gospodarki wodorowej. W dokumencie wskazano 6 celów szczegółowych: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez przemysł, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowania wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. W strategii zamieszczono łącznie 44 działania, które umożliwiają realizację ww. celów. Do roku 2025 przewiduje się projekty pilotażowe związane z magazynowaniem energii, kogeneracją czyli produkcją energii ciepła, czy przy wykorzystaniu wodoru w zakresie transportu niskoemisyjnego, budowa infrastruktury do tankowania wodoru.

Transmisja z posiedzenia dostępna jest w poniższym linku.

https://sejm-embed.redcdn.pl/Sejm9.nsf/VideoFrame.xsp/AEB046BA6BA343EAC12587BC0038D315

Skip to content