W dniu 27 stycznia br. odbyło się obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące rozwoju Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej, społecznej i gospodarczej. Było to pierwsze wydarzenie przeprowadzone w takim trybie w subregionie. W jego trakcie przedstawiciele różnych środowisk mieli okazję spotkać się i wymienić poglądami, opiniami, rekomendacjami czy obawami związanymi z przyszłością subregionu Wielkopolski Wschodniej. Organizatorami wysłuchania publicznego byli ARR Transformacja Sp. z o.o. we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Instytutem Zielonej Przyszłości oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządów, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, pracowników i Zarządu GK ZE PAK, przedsiębiorstw miejskich i prywatnych, a także mieszkańcy subregionu. Wydarzenie odbyło się w trybie online – do udziału w nim zgłosiło się 120 osób, z czego prawie połowa w charakterze „Mówców”. Dodatkowo poszczególne wystąpienia obserwowane były na kanałach społecznościowych oraz na platformie youtube, gdzie w momencie przeprowadzenia wysłuchania odnotowano ponad 400 wyświetleń.

Tematem obywatelskiego wysłuchania publicznego była wizja rozwoju subregionu Wielkopolski Wschodniej z uwzględnieniem procesu sprawiedliwej transformacji. Zgodnie z rekomendacją organizatorów przed przystąpieniem do dyskusji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami wyjściowymi, w tym w szczególności z Diagnozą strategiczną Wielkopolski Wschodniej, Koncepcją sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, a także projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Punktem odniesienia dla poszczególnych prelegentów było początkowe wystąpienie prof. Pawła Churskiego, który w trakcie swojej krótkiej prezentacji przedstawił założenia, metodologię oraz wyniki prac związanych z opracowaniem Diagnozy strategicznej Wielkopolski Wschodniej, w tym w szczególności wskazujące na zidentyfikowane silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju subregionu. Kolejni występujący w swoich 5-, 4- lub 3-minutowych wystąpieniach odnosili się do wybranych aspektów rozwoju Wielkopolski Wschodniej, ale także kwestii przygotowania subregionu do procesu sprawiedliwej transformacji, konieczności podjęcia działań w celu zwiększenia poziomu intensywności pomocy publicznej możliwej do stosowania w subregionie, działań związanych z planowanym osiągnięciem przez niego neutralności klimatycznej czy konieczności pilnego wsparcia osób odchodzących z przemysłu paliwowo-energetycznego wskutek zamykania odkrywek i wygaszania elektrowni GK ZE PAK wykorzystujących węgiel brunatny.

Wysłuchanie publiczne nt. rozwoju i przyszłości Wielkopolski Wschodniej było okazją do wypowiedzi dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem Wielkopolski Wschodniej oraz procesem sprawiedliwej transformacji. Głównym celem przyświecającym organizatorom było jak najszersze zaangażowanie w debatę społeczeństwa obywatelskiego, co miało umożliwić uzyskanie wcześniej nieznanych opinii i informacji. Zgodnie z ideą obywatelskiego wysłuchania publicznego wszystkie wypowiedzi uczestników wysłuchania zostaną dokładnie przeanalizowane podczas dalszych prac diagnostycznych i strategicznych związanych z programowaniem rozwoju subregionu, co pozwoli na wyznaczenie ewentualnych dodatkowych wyzwań i celów rozwojowych. Prezentacja wyników tych prac nastąpi w trakcie tzw. wysłuchania odwróconego, którego przeprowadzenie zaplanowane jest jeszcze w I połowie 2022 roku.

Więcej o wysłuchaniu publicznym:

http://sprawiedliwa-transformacja.pl/wysluchanie-wielkopolska-wschodnia/

Transmisja : https://www.youtube.com/watch?v=xydJQOKHbfk

Skip to content