Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARR Transformacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin, tel. +48 63 245 30 95 w. 33, e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl

 

Administrator wyznaczył Pana Tomasza Nowińskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@comp-net.pl

Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Realizacja umów przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe  prawa  i wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w związku z realizacją umów
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes
Prowadzenie rozliczeń finansowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Windykacja przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Marketing, informacje handlowe, rekrutacja Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda; formularz kontaktowy
Realizacja programów unijnych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Po realizacji umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda – wówczas będziemy przetwarzać dane do czasu jej cofnięciaW zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 

 

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:

 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

W zakresie działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, przy udziale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. pełnego wniosku o dofinansowanie projektu LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach Programu LIFE oraz wsparcia na etapie oceny ww. projektu  współadministratorami danych są Województwo Wielkopolskie, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. – porozumienie w tej sprawie znajduje się tutaj

Polityka prywatności

 1. Operatorem serwisu internetowego oraz administratorem danych jest:
  ARR Transformacja Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4, NIP 665-303-46-39, REGON 387402767 e-mail: arr@arrkonin.org.pl.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego są one chronione z wykorzystaniem powszechnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Niniejsza Polityka Prywatności powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Definicje:
 • Strona (Serwis) – portal internetowy dostępna pod adresem www.arrtransformacja.org.pl;
 • Ciasteczka (pliki cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 • Użytkownik – internauta, który odwiedza Stronę i wszystkie jej podstrony;
 • Polityka prywatności – niniejszy dokument.
 1. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania HTTP;
 • kod odpowiedzi HTTP;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Spółki nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 1. W serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 • tymczasowe to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które są przechowywane do momentu zakończenia sesji;
 • stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki;
 • funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu;
 • mogą być także pliki reklamowe, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Proszę o informację zwrotną
 • Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Spółki. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, zbierania informacji o wyrażeniu zgody itp.
 1. Na Stronie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 2. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Spółki. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 4. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 8. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

 

Skip to content