1 czerwca ruszyły dwa nabory Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W ich ramach podmioty sektora MŚP realizujące projekty na obszarze miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą uzyskać wsparcie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

– wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub  marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

– wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

– promocję zagraniczną jako element projektu;

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

– zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

– zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorcy uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów w ramach dwóch ścieżek wsparcia:

  1. ŚCIEŻKA 1 – pomoc de minimis (bez możliwości wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 70% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością projektu 200 tys. euro,
  2. ŚCIEŻKA 2 – regionalna pomoc inwestycyjna (z możliwością wsparcia robót budowlanych) z maksymalnym poziomem dofinansowania projektu 45% (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 35% (dla średnich przedsiębiorstw) wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 tys. zł oraz maksymalną wartością dofinansowania 8 mln zł.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naborów można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

– w zakresie wsparcia w ramach ścieżki 1) – NABÓR nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/442

– w zakresie wsparcia w ramach ścieżki 2) – NABÓR nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/443

Nabory wniosków o dofinansowanie potrwają do 31 sierpnia br.

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.2
10.2 FEW
Skip to content