15 grudnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

 1. administracja publiczna
 2. instytucje nauki i edukacji
 3. organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 4. przedsiębiorstwa
 5. służby publiczne.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte projekty wspierające transformację gospodarki poprzez kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwe do realizacji:

– w ramach wsparcia kształcenia zawodowego, poprzez:

 • podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży czy dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w laboratoriach,
 • wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym TIK,
 • wsparcie kompetencji cyfrowych, w tym cyfryzacji danej placówki, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym np. szkolenia/zajęcia przyczyniające się do zwiększenia wiedzy na temat Europejskiego Zielonego Ładu,
 • wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w tym poprzez staże, praktyki, szkolenia branżowe,
 • wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • wsparcie w postaci działań integracyjnych w szkołach, w których są uczniowie z doświadczeniem migracji, skierowane dla wszystkich uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe, poznawanie kultur, integracyjne wyjazdy edukacyjne,
 • rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania ww. centrów, we współpracy z pracodawcami,

– w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez:

 • poradnictwo edukacyjne i doradztwo zawodowe realizowane w szkołach, preorientację zawodową i funkcjonowanie na rynku pracy.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 90% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

NABÓR nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/470

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 12 stycznia 2024r.

Skip to content