30 października ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • ośrodki kształcenia dorosłych,
  • szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte inwestycje typu:

  • infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
  • infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
  • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 70% wydatków kwalifikowalnychz minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

NABÓR nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/464  

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 19 stycznia 2024r.

Skip to content