26 stycznia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

a. administracja publiczna

b. instytucje nauki i edukacji

c. organizacje społeczne i związki wyznaniowe

d. partnerzy społeczni

e. przedsiębiorstwa

f. przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru można realizować projekty obejmujące wsparcie edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach, które w największym stopniu dotknięte zostaną transformacją energetyczną, w tym:

  • wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku
    z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
  • rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez m.in. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadr niezbędnych do pracy z dziećmi,
  • zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń integracji sensorycznej).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 90% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

NABÓR nr FEWP.10.01-IZ.00-001/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/474

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 23 lutego 2024r. 8 marca 2024r.1

  1. Aktualizacja z dnia 22 lutego br. ↩︎
Skip to content