Ze względu na liczne postulaty zainteresowanych miast ruszył nabór uzupełniający do Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023.

PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku – kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w perspektywie średnio i długookresowej.

Obszary tematyczne obecnej edycji PIM to: miasto cyfrowe, miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) i miasto zielone. Miasta mogą składać wniosek o uczestnictwo w projekcie tylko do jednej z trzech zaproponowanych przez MFiPR sieci tematycznych.

Do udziału w projekcie mogą aplikować miejscowości posiadające status miejski czyli: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Miasta zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć swojego udziału poprzez wypełnienie i przesłanie do MFiPR, za pośrednictwem ePUAP załączonego poniżej formularza wniosku o uczestnictwo w PIM (formularz aplikacyjny)

MFiPR poinformowało też, że wszystkie złożone dotychczas wnioski zostaną rozpatrzone, istnieje jednak możliwość ich uzupełnienia lub dopracowania i przesłania ponownie. Warunki uczestnictwa w projekcie pozostają bez zmian.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 2 listopada 2021 r.

Załączniki:
1.    Zasady przygotowania i prowadzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023
2.    Wniosek o uczestnictwo w projekcie PIM – edycja na lata 2021-2023 (formularz aplikacyjny)

Skip to content