Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) ogłasza nabór na ekspertów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Celem naboru ekspertów jest stworzenie Wykazu ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dziedzinach objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Eksperci mogą być angażowani do wykonywania zadań Instytucji:

a) związanych z wyborem projektów do dofinansowania;

b) wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;

c) związanych z procedurą odwoławczą.

Nabór ekspertów prowadzony jest w zakresie niżej wskazanych dziedzin i specjalizacji:

1.            Infrastruktura badawcza

2.            Badania naukowe, infrastruktura badawczo – rozwojowa, rozwój technologiczny i innowacje

3.            Transformacja w przedsiębiorstwach – FST

4.            Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MSP

5.            Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

6.            Adaptacja do zmian klimatu

7.            Gospodarka wodno-ściekowa

8.            Gospodarka odpadami

9.            Bioróżnorodność przyrodnicza

10.          Zrównoważona mobilność miejska oraz pozamiejska

11.          Cyfryzacja

12.          Infrastruktura drogowa

13.          Infrastruktura kolejowa i tabor kolejowy

14.          Infrastruktura edukacyjna

15.          Infrastruktura społeczna

16.          Infrastruktura ochrony zdrowia

17.          Kultura i turystyka

18.          Rewitalizacja i wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu

19.          Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych

20.          Pomoc publiczna

21.          Partnerstwo publiczno-prywatne / projekty hybrydowe

22.          Zasada rozwoju zrównoważonego, „nie czyń poważnych szkód” i odporność na zmiany klimatu

23.          Zasady równościowe

24.          Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wszystkich zainteresowanych rolą eksperta zapraszamy do zapoznania ze szczegółami dotyczącymi przeprowadzanego naboru, dostępnymi na stronie internetowej programu regionalnego.

Skip to content