W dniu 4 lipca 2024 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (nr FEWP.10.06-IZ.00-003/24) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, a także kryteriami wyboru projektów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru.

Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działania 10.6
  2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.6
  3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.6
  4. Procedura naboru, oceny oraz wypełniania formularza wniosku w systemie LSI 2021+
  5. Obowiązki informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów
  6. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej
Skip to content