W dniu 27 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem na wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ (nr FEWP.10.02-IZ.00-001/24) w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, a także kryteriami wyboru projektów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru.

Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działania 10.2
  2. Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów Działanie 10.2
  3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.2
  4. Zasady oceny wniosków Działania 10.2
  5. Lokalny System Informatyczny (LSI 2021+)
  6. Obowiązki informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów
  7. Działania informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej
  8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności – część opisowa
  9. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności – część obliczeniowa
Skip to content