Zapraszamy do zapoznania z aktualną wersją dokumentu: Kryteria Wyboru Projektów w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Do chwili obecnej przyjęte zostały kryteria wyboru dla następujących typów projektów dla naborów przeprowadzanych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym:

 1. w ramach Działania 10.1 Rynek pracy i kształcenie wspierające transformację gospodarki:
  • Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
  • Wsparcie kształcenia zawodowego
  • Uczenie się przez całe życie – Baza Usług Rozwojowych
 2. w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach
  • Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji
 3. w ramach Działania 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze
  • Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych)
 4. w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej
  • Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej)
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego)
 5. w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki
  • Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, modernizacja, adaptacja istniejących obiektów (a także budowa nowych obiektów – w uzasadnionych przypadkach), na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
  • Infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, modernizacja, adaptacja istniejących obiektów służących do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie (a także budowa nowych obiektów – w uzasadnionych przypadkach), wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
  • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Dokument dostępny jest pod linkiem:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/021/539/original/Kryteria_FST.pdf?1683288707

Skip to content