W dniu 7 kwietnia 2022 r. miały miejsce kolejne warsztaty Grup roboczych Wielkopolski Wschodniej poświęcone wypracowaniu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku. Tym razem przedmiotem spotkania przeprowadzonego w trybie online, były:

  1. Prezentacja typologii gmin subregionu oraz wyników analizy zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej w oparciu o opracowanie przygotowane przez Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Pawła Churskiego;
  2. Podsumowanie i prezentacja wniosków z warsztatów, które odbyły się 23 lutego 2022 r. – obejmująca m.in. prezentację wypracowanych kierunków interwencji oraz planowanych działań w ramach poszczególnych celów Strategii (wraz z dyskusją) oraz analiza macierzy zdefiniowanych planowanych działań z kluczowymi wyzwaniami subregionu oraz określonym wcześniej zakresem: „dla kogo” i „jaka” powinna być Wielkopolska Wschodnia „po węglu”.
  3. Przedstawienie założeń dotyczących zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem dalszych prac, w kolejnym kroku uczestnicy Grup Roboczych poproszeni zostaną o zgłaszanie uwag do wypracowanego wspólnie opisu celów Strategii oraz rozpocznie się nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych na potrzeby prac nad Strategią na bazie Formularza przedstawionego podczas warsztatów.

Szczegóły dotyczące zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych zostaną opublikowane w najbliższym czasie w Aktualnościach na stronie arrtransformacja.org.pl, zaś wyniki przeprowadzonych prac zaprezentowane zostaną podczas planowanych na I połowę maja br. kolejnych warsztatów Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej.

Prezentacja – analiza zróżnicowania Wielkopolski Wschodniej

Prezentacja na Warsztaty IV_07_04_2022

WARSZTAT_IV_zestawienie celów

Skip to content