W dniu 21 kwietnia br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w kontekście transformacji energetycznej”, w której uczestniczył Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (lider), Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz FURIM Institutt, Oslo.

Poza przybliżeniem zakresu realizowanego projektu, zaproszeni prelegenci przybliżyli uczestnikom takie zagadnienia jak: miejsce kształcenia zawodowego w polskim systemie edukacji, znaczenie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej, czy metodykę badania w zakresie diagnozy kształcenia i szkolenia Zawodowego w subregionie.

Głównym celem projektu jest przygotowanie organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej. Cele szczegółowe obejmują: zdiagnozowanie zasobów, potencjału i potrzeb sektora, opracowanie podstaw do wdrożenia zarządzania strategicznego w edukacji zawodowej oraz zdefiniowanie, upowszechnienie i wdrożenie instrumentów współpracy i dobrych praktyk dotyczących relacji pomiędzy pracodawcami i placówkami kształcenia zawodowego.

Skip to content