Minister Klimatu i Środowiska zarządzeniemz 26 maja 2022 r. powołała Zespół do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym, którego zadaniem będzie identyfikacja barier w rozwoju tego rynku i przygotowanie rekomendacje do ich usunięcia. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w MKIŚ, Pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, odbyło się 10 czerwca 2022 r w Warszawie. W spotkaniu udział wziął także Sekretarz Stanu w MKIŚ, Edward Siarka. Więcej informacji o posiedzeniu tutaj.

Członkami Zespołu są przedstawiciele ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o., ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiej Izby Biomasy, Polskiej Rady Pelletu, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związku Pracodawców, Rządowego Centrum Analiz, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Związku Banków Polskich oraz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie powołania Zespołu można pobrać tutaj.

Skip to content