Dnia 12 kwietnia 2023 odbyło się I posiedzenie Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej. W ramach spotkania członkowie przyjęli Regulamin pracy Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej działającego w ramach Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zatwierdzając jednocześnie ostateczny skład Podkomitetu, stanowiący załącznik do dokumentu. Wypracowana wersja Regulaminu – zgodnie z jego treścią – w kolejnych dniach zostanie zatwierdzona przez Przewodniczącego KM FEW.

Kluczowym elementem spotkania było omówienie i zarekomendowanie do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego kryteriów wyboru projektów dotyczących oceny strategicznej w ramach następujących typów projektów:

  • Wsparcia kształcenia zawodowego w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Inwestycji w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Wsparcia rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • (1) Infrastruktury kształcenia zawodowego młodzieży. Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, modernizacji, adaptacji istniejących obiektów (a także budowy nowych obiektów – w uzasadnionych przypadkach), na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacji procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; (2) Infrastruktury kształcenia zawodowego osób dorosłych. Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, modernizacji, adaptacji istniejących obiektów służących do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie (a także budowy nowych obiektów – w uzasadnionych przypadkach), wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; (3) Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, adaptacji istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

Podkomitet (grupa robocza) ds. Wielkopolski Wschodniej został powołany na mocy Uchwały nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 roku Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w celu wypracowywania wspólnych stanowisk podmiotów zaangażowanych w rozwój Wielkopolski Wschodniej wobec prowadzonego procesu sprawiedliwej transformacji.

Skip to content